Musikk i perspektiv (MUS06‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter musikk i perspektiv 2

 • gjenkjenne, analysere
  og reflektere
  over kjennetegn og særtrekk ved lokale, nasjonale og globale musikktradisjoner og -praksiser, inkludert norsk og samisk folkemusikk
 • reflektere
  over musikkens utviklingstrekk og funksjoner for individet og samfunnet, i ulike historiske kontekster, ved å bruke
  kunnskap om musikalske virkemidler
 • utforske
  og reflektere
  over hvordan likestilling, menneskeverd og politiske meninger kommer til uttrykk i ulike musikkformer
 • drøfte
  musikkens rolle og betydning for menneskers følelsesliv, sosiale relasjoner og identitet til ulike tider
 • utforske
  og drøfte
  hvordan natur, menneske, ressursbruk og samfunn kommer til uttrykk i ulike musikkformer
 • analysere
  musikkens elementer med utgangspunkt i noterte og klingende musikkeksempler ved å bruke
  musikkteoretisk kunnskap og fagbegreper
 • memorere, utføre og utforske
  elementer og virkemidler i musikk fra ulike sjangre ved å bruke
  gehør
 • lese notert musikk og notere musikalske forløp fra ulike sjangre ved å bruke
  gehør
 • planlegge
  og gjennomføre
  et musikkfaglig fordypningsarbeid og presentere
  arbeidet i et passende medium

Underveisvurdering

Standpunktvurdering