Kompetansemål og vurderingMusikk (MUS01‑02)

Ikke gyldig for alle årstrinn

Denne versjonen av læreplanen er ikke gjeldende for 8. trinn–9. trinn før 1.8.2020. Frem til 1.8.2020 er det forrige versjon av læreplanen som gjelder.

Denne versjonen av læreplanen er ikke gjeldende for 10. trinn før 1.8.2021. Frem til 1.8.2021 er det forrige versjon av læreplanen som gjelder.

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
 • reflektere
  over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske musikktradisjoner, bevares og fornyes
 • samarbeide
  med andre om å
  planlegge
  og
  gjennomføre
  øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
 • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
 • utforske
  og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og
  reflektere
  over bruk av musikalske virkemidler
 • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat
 • bruke
  gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
 • bruke
  relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater
 • utforske
  og
  reflektere
  over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
 • utforske
  og
  drøfte
  musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i musikk på 8., 9. og 10. trinn når de spiller, synger og danser, og når de planlegger og gjennomfører arbeid med å utøve og lage musikk, viser fram og reflekterer over resultatene. Elevene viser også kompetanse når de setter ord på og drøfter hva sang, andre vokale utrykk og dans kan bety i et samfunn og når de drøfter etiske problemstillinger knyttet til ulike uttrykk.

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom at elevene får eksperimentere, bruke fantasi og kreativitet og får arbeide systematisk med å utvikle et produkt fra idé til ferdig resultat. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i musikk. Elevene skal få mulighet til å prøve seg frem. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i faget.

Standpunktvurdering

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i musikk ved avslutningen av opplæringen etter 10. trinn. Læreren skal planlegge og legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette karakter i musikk basert på kompetanse eleven har vist når eleven utøver og lager musikk, opplever musikk og arbeider med kulturforståelse i tilknytning til det skapende arbeidet.