Murer- og flisleggerfaget (MFF03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge bygging, vedlikehold og restaurering av konstruksjoner etter tegninger, beskrivelser, preaksepterte løsninger, standarder og toleransekrtav ved å bruke ulike prosjektverktøy og vurdere konsekvenser av avvik fra toleransekravene
 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr, kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget og vurdere konsekvenser av materialsvinn
 • arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet, bruke verne- og sikkerhetsutstyr og vurdere konsekvensene av å ikke følge kravene
 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, dokumentere eget arbeid og håndtere avvik
 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser
 • mure tegl og blokk til spekk i lodd og stokk i henhold til kravspesifikasjon
 • pusse ulike underlag og vurdere hvordan egenskaper ved underlaget påvirker valg av metode
 • dele inn skiftegang, mure anlegg og ulike forband og vurdere hvordan underlagets egenskaper påvirker resultatet
 • fuge tegl og blokk og vurdere ulike faktorer som påvirker kvaliteten
 • drøfte hvordan tradisjonelle muremetoder tar vare på egenarten til faget og kulturtradisjonene
 • vurdere eksisterende underlag og velge en muremetode som ivaretar underlagets egenart
 • forankre, armere og utføre overdekningsløsninger og vurdere hvilke krefter som påvirker konstruksjonen
 • drenere og isolere konstruksjonen og vurdere hvordan temperatur og ventilasjon påvirker konstruksjonens levetid
 • velge og bruke egnet verktøy og materialer til nybygg, rehabilitering og restaurering med hensyn til kvalitet, funksjonalitet, miljø og økonomi
 • legge flis på ulike underlag, fuge og dele inn flis i ulike størrelser på vegg og gulv og vurdere hvordan underlaget påvirker sluttproduktet
 • legge membraner på ulike underlag i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre natursteinsarbeid med ulike typer festemetoder
 • montere pipe og ildsted etter gjeldende regelverk og vurdere konsekvenser ved feilmontering
 • mure pipe og ildsteder etter gjeldende regelverk og drøfte ulike brannårsaker som kan oppstå ved muring
 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere og bruke ulike produkter som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse
 • bruke stillas og iverksette sikkerhetstiltak for arbeid i høyden i tråd med arbeidsoppdraget
 • håndtere avfall etter gjeldende regelverk, iverksette tiltak for gjenbruk, optimalisere materialbruken og beregne produksjons- og materialkostnader ved feilhåndtering
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper, bruke personlig verneutstyr og iverksette tiltak ved støy og støveksponering
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap
 • utføre grunnleggende førstehjelp

Underveisvurdering