Matematikk 2P (MAT05‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • forklare og bruke
  prosent, prosentpoeng og vekstfaktor til modellering av praktiske situasjonar med digitale verktøy
 • utforske
  og forklare samanhengar mellom prisindeks, kroneverdi, reallønn, nominell lønn og brutto- og nettoinntekt
 • utforske
  strategiar for å løyse likningar, likningssystem og ulikskapar og argumentere for tenkjemåtane sine
 • vurdere
  val knytte til personleg økonomi og reflektere
  over konsekvensar av å ta opp lån og å bruke
  kredittkort
 • analysere
  og presentere
  funn i datasett frå lokalsamfunn og media
 • bruke
  og vurdere
  val av formålstenlege sentralmål og spreiingsmål for statistisk datamateriale
 • utforske
  og forklare korleis formlikskap, målestokk og eigenskapar ved geometriske figurar kan brukast i berekningar og i praktisk arbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering