Vg3 logistikkfaget (LOG03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  og
  dokumentere
  logistikkfaglige arbeidsoppgaver slik at materialer, varer, gods eller passasjerer håndteres i henhold til sin egenart og bedriftens krav til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet og etiske retningslinjer
 • planlegge
  og utføre transport med sikker, effektiv og miljøvennlig bruk av tekniske hjelpe- og transportmidler
 • behandle ordrer i henhold til bedriftens rutiner
 • bruke
  bedriftens digitale og elektroniske ressurser i kommunikasjon i og dokumentasjon av de ulike arbeidsprosessene i verdikjeden
 • klargjøre og håndtere gods i samsvar med bedriftens krav til kvalitet og lønnsomhet
 • velge emballasje og lastbærer for den enkelte vare- og godstypen og emballere for lagring og transport
 • klassifisere gods for transport i samsvar med sendingens innhold
 • følge nasjonalt og internasjonalt regelverk og tilhørende krav til dokumentasjon for å håndtere og forflytte gods eller passasjerer
 • velge,
  bruke
  , kontrollere og vedlikeholde tekniske hjelpemidler og
  reflektere
  over konsekvensene av manglende vedlikehold
 • velge og
  bruke
  sikringsutstyr til ulike logistikkoperasjoner og
  reflektere
  over konsekvensene av ulike valg
 • yte service og gi kundebehandling overfor kolleger, eksterne aktører og kunder i tråd med bedriftens mål
 • reflektere
  over sammenhengene mellom bedriftens logistikkfunksjoner, verdikjede, lønnsomhet og effektiv drift for å identifisere mulige forbedringstiltak i bedriften
 • reflektere
  over og
  vurdere
  eget arbeid og foreslå mulige forbedringstiltak
 • beregne framføringstider og bestille transport i samsvar med kundens krav til levering
 • beregne og
  vurdere
  muligheter og begrensinger ved bruk av ulike transportmidler og transportløsninger ut fra antall personer eller varenes eller godsets vekt, mål og egenart
 • utføre arbeidsoppgaver på en helsemessig forsvarlig og ergonomisk riktig måte innenfor gjeldende regelverk og standarder og
  drøfte
  konsekvenser av lite søvn og dårlig kosthold og verdien av gode arbeidsrutiner
 • håndtere avfall i tråd med bedriftsinterne krav og
  reflektere
  over miljømessige konsekvenser av avfallshåndteringen
 • følge bedriftens interne beredskapsplan og utføre førstehjelp på et skadested
 • gjøre rede for
  partssamarbeidet i bedriften og
  reflektere
  over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Underveisvurdering