Vg3 kjemiprosessfaget (KJP03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

 • planlegge
  , gjennomføre
  , dokumentere
  og vurdere
  arbeid i henhold til instrukser og prosedyrer
 • gjøre rede for
  virksomhetens verdikjede fra råstoff til produkt og beskrive
  faktorer som påvirker sikkerhet og lønnsomhet i produksjonen
 • vurdere
  og velge verneutstyr tilpasset arbeidsoppgaven og reflektere
  over konsekvenser av støy, vibrasjon, varme, farlige stoffer og støveksponering
 • vurdere
  risiko for ulykker og helsefare og reflektere
  over viktigheten av å holde orden på arbeidsplassen
 • reflektere
  over viktigheten av og arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og drøfte
  hvordan arbeidsteknikker og arbeidsstillinger kan forebygge helseskader
 • forklare kontrollert nedkjøring, akutt nedstenging og varslings- og nødprosedyrer
 • gjennomføre
  en sikker jobb-analyse og arbeids- og entretillatelse, gjøre rede for
  risikotiltak ved arbeid i høyden og sikre risikoutsatte arbeidsoperasjoner
 • registrere og rapportere avvik og uønskede hendelser og foreslå tiltak
 • følge opp tiltak i tråd med bedriftens rutiner for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet
 • forklare hvordan virksomhetens drift og avvik kan påvirke miljøet og gi konsekvenser
 • klargjøre, starte og drifte prosessutstyr etter gjeldende standard og regelverk
 • tegne og gjøre rede for
  prinsipper og virkemåter til prosess- og måleutstyr for prosesstyring, regulering og optimalisering
 • utføre vedlikehold, og delta i feilsøking og klargjøring i tverrfaglig team
 • gjøre rede for
  hvordan relevant prosessutstyr fungerer, og hvordan kjemisk, biologisk, fysisk og mekanisk bearbeiding foregår i enhetsoperasjoner og prosesser
 • tegne og gjøre rede for
  prinsipper og virkemåter til reguleringer og ulikt måleutstyr for prosesstyring og optimalisering
 • bruke
  tekniske flytskjemaer og skjermbilder som forklarer prosessavsnitt, og skissere tegninger som forklarer enhetsoperasjoner
 • gjøre rede for
  og bruke
  bedriftens kvalitetsstyringssystemer
 • håndtere avfall og destruere restprodukter og feilvare etter offentlige og bedriftsinterne krav
 • bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere på norsk og engelsk
 • drøfte
  ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøavtrykk og sikre effektiv ressursutnyttelse
 • utføre driftsanalyser i samarbeid med laboratoriestøtte, og vurdere
  og foreslå tiltak ut fra analyseresultat
 • reflektere
  over betydningen av egen medvirkning på arbeidsplassen og hva det gjør med egen mestring, utvikling og motivasjon
 • gjøre rede for
  bedriftens organisering, egenart og rolle
 • gjøre rede for
  partssamarbeidet i bedriften, og reflektere
  over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Underveisvurdering