Friluftsliv (IDR07‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter friluftsliv 2

 • planlegge
  og
  gjennomføre
  aktiviteter og turer i nærmiljøet selvstendig og i fellesskap
 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  og
  vurdere
  turer med flere overnattinger i ulike naturmiljøer og til ulike årstider
 • forstå
  betydningen av et hensiktsmessig kosthold på turer og
  utforske
  mulighetene naturen gir oss som matkilde
 • forstå
  vanlige værtegn og varsler naturen gir, og ta hensyn til disse
 • anvende
  utstyr og redskaper på en bærekraftig måte,
 • anvende
  førstehjelp og livreddende ferdigheter i forbindelse med det friluftslivet eleven utøver
 • utøve og
  reflektere
  over bærekraftig ferdsel i naturen
 • reflektere
  over hvordan nye uteaktiviteter er med på å forandre det tradisjonelle friluftslivet
 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  og
  vurdere
  aktiviteter og turer som veileder for en gruppe
 • gjennomføre
  og
  vurdere
  friluftslivsturer der mestringsfølelse, naturopplevelser og fellesskap står sentralt
 • vurdere
  mulige helsemessige gevinster av friluftsliv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering