Friluftsliv (IDR07‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter friluftsliv 2

 • planlegge og gjennomføre aktiviteter og turer i nærmiljøet selvstendig og i fellesskap
 • planlegge, gjennomføre og vurdere turer med flere overnattinger i ulike naturmiljøer og til ulike årstider
 • forstå betydningen av et hensiktsmessig kosthold på turer og utforske mulighetene naturen gir oss som matkilde
 • forstå vanlige værtegn og varsler naturen gir, og ta hensyn til disse
 • anvende utstyr og redskaper på en bærekraftig måte,
 • anvende førstehjelp og livreddende ferdigheter i forbindelse med det friluftslivet eleven utøver
 • utøve og reflektere over bærekraftig ferdsel i naturen
 • reflektere over hvordan nye uteaktiviteter er med på å forandre det tradisjonelle friluftslivet
 • planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter og turer som veileder for en gruppe
 • gjennomføre og vurdere friluftslivsturer der mestringsfølelse, naturopplevelser og fellesskap står sentralt
 • vurdere mulige helsemessige gevinster av friluftsliv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering