Hva er nytt i idrettsfag?

Idrettsfag skal bidra til kompetanse og erfaring innenfor ulike sider av idretten.

De nye læreplanene legger til rette for at elevene skal få kunnskap og ferdigheter innen varierte idrettsaktiviteter og treningsformer, friluftsliv og treningsledelse, og at de skal kunne se idretten i et samfunnsperspektiv. Dette skal bidra til å forberede elevene på høyere utdanning og framtidig yrkesliv. Elevene skal jobbe med kritisk tenkning og refleksjon, med utgangspunkt i praktiske og teoretiske læringsaktiviteter i fagene. Alle læreplanene er utformet slik at de utfyller hverandre, og samtidig gir rom for dybdelæring i de enkelte fag. Dette er tydeliggjort gjennom kjerneelementene. 

I idrettsfag har elevene både felles programfag og mulighet for å velge fordypning i valgfrie programfag. De felles programfagene aktivitetslære, treningslære, treningsledelse og idrett og samfunn danner en solid base for den helhetlige kompetansen. Noen kjerneelementer har temaer som går igjen på tvers av fag, for eksempel allsidig aktivitet, trening, helse og livsstil. Kompetansemålene innenfor de valgfrie programfagene utvikler eller utdyper kompetansen, og overlapper i minst mulig grad på tvers av fagene. Progresjon er viktig, og kompetansemålene synliggjør dette både gjennom verbbruk og innhold på ulike nivåer.

Kjerneelementene gir tydelige retninger for fagene, og sees i sammenheng med kompetansemålene og fagets relevans og sentrale verdier. Et eksempel på kjerneelement er større fokus på anvendt treningslære gjennom å vektlegge allsidighet i fag som aktivitetslære og breddeidrett. Læreplanene gir lokalt handlingsrom og mulighet for å velge aktiviteter som passer lokale forhold.

Av de tverrfaglige temaene er folkehelse og livsmestring sentralt faglig innhold i mange av idrettsfagene. Elevene skal tilegne seg kompetanse i egen fysisk og psykisk helse, både praktisk og teoretisk. Elevene skal bli kjent med eget selvbilde og identitet, noe som kan bidra til å skape robust og selvbevisst ungdom. Demokrati og medborgerskap er sentralt for det faglige innholdet i idrett og samfunn, treningsledelse og lederutvikling, men er også viktig i de andre idrettsfagene. Fellesskap, samarbeid og det å bidra til egen og andres læring er viktige prinsipper som bidrar til en forståelse for demokrati og medborgerskap. Sett i lys av samfunnsutviklingen utgjør bærekraftig utvikling en større del av det faglige innholdet, spesielt friluftsliv, aktivitetslære og idrett og samfunn. Bærekraftig ferdsel, gjenbruk av utstyr og friluftsliv i nærmiljøet er i større grad vektlagt. I idrett og samfunn ønsker man at elevene skal reflektere over idrettens forbruk på flere områder i samfunnet, både lokalt, nasjonalt og globalt.