Historie og filosofi (HIF01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter historie og filosofi 1

 • anvende
  filosofisk samtale for å utforske
  oppfatninger, undersøke argumentasjon og vurdere
  gyldighet
 • bruke
  kilder av ulik art og opphav til å lage fortellinger og drøfte
  historiske og filosofiske problemstillinger
 • reflektere
  over hvordan tilgangen på kilder påvirker og begrenser hva vi kan vite om fortiden
 • gjøre rede for
  og drøfte
  kontinuitet og endring i maktstrukturer, frihetsbetingelser og statsdanning i ulike historiske perioder fra antikken til moderne tid og reflektere
  over forståelsen av makt, frihet og demokrati
 • utforske
  filosofi fra antikken til moderne tid og drøfte
  etikk, politisk filosofi, metafysikk og erkjennelsesteori
 • reflektere
  over hvordan religion og filosofi har blitt brukt til både å utfordre og å legitimere makt og samfunnsstrukturer, og lagt grunnlag for sannhets- og virkelighetsoppfatning, fra antikken til moderne tid
 • gjøre rede for
  og vurdere
  hvordan fortellinger er med på å skape mening og forklare hvem vi er eller ønsker å være
 • drøfte
  hvordan ulike historiesyn kan prege vår forståelse og fortolkning av fortiden og nåtiden
 • utforske
  sammenhenger mellom teknologiske, økonomiske og vitenskapelige endringer og vurdere
  betydningen disse endringene kan ha hatt for samfunnsstrukturer og menneskers livsvilkår og virkelighetsoppfatning
 • utforske
  forholdet mellom miljø og ressursbruk i et historisk perspektiv og reflektere
  over ulike oppfatninger om forholdet mellom mennesker, dyr og natur
 • gjøre rede for
  virkelighetsoppfatninger fra ulike tradisjoner og deler av verden og reflektere
  over hvordan mennesket og naturen har blitt verdsatt

Underveisvurdering

Standpunktvurdering