Historie og filosofi (HIF01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter historie og filosofi 2

 • anvende
  filosofisk samtale for å utforske
  og utvikle
  egne oppfatninger, undersøke argumentasjon og vurdere
  gyldighet
 • finne, bruke
  og kritisk vurdere
  ulike kilder av ulik art og opphav, også originaltekster
 • drøfte
  hva som skiller vitenskap fra pseudovitenskap, og vurdere
  konsekvenser av desinformasjon og konspirasjonsteorier
 • drøfte
  hvordan vi gjennom valg av metoder, teorier, perspektiver og kilder søker kunnskap og erkjennelse, og reflektere
  over hvordan slike valg påvirker det vi ser, leter etter og forstår
 • gjøre rede for
  kjennetegn og konsekvenser av moderne tenkning og virkelighetsforståelse, og drøfte
  dette i lys av ulik kritikk av slik tenkning og virkelighetsforståelse
 • gjøre rede for
  historiske prosesser og filosofiske ideer som ledet fram mot det moderne demokratiet, og vurdere
  hvordan vanetenkning, maktstrukturer og andre hindre har stått, og står, i veien for utviklingen av demokrati og menneskerettigheter
 • utforske
  etisk og eksistensiell tenkning om autonomi, frihet, ansvar og det gode liv, og reflektere
  over hvordan mennesker forholder seg til og blir preget av disse verdiene
 • gjøre rede for
  og drøfte
  temaer fra nyere tid som illustrerer etiske og eksistensielle spørsmål
 • gjøre rede for
  sentrale ideologier og økonomiske teorier og vurdere
  konsekvensene disse har og har hatt for menneskers livsutfoldelse, deltakelse og medborgerskap
 • gjøre rede for
  hvordan ulike former for moderne kommunikasjon og informasjonsteknologi virker inn på det offentlige ordskiftet, og reflektere
  over hvordan disse skaper både muligheter og begrensninger for menneskers liv og sannhetssøken
 • gjøre rede for
  hvordan intensjon, ståsted og perspektiv preger historieframstillinger, og drøfte
  hvordan ulike framstillinger og bruk av fortiden kan virke frigjørende eller undertrykkende på individ og samfunn.
 • gjøre rede for
  hvordan historiebevissthet formes og endres ved å vise hvordan vår samtidsforståelse preger våre fortolkninger av fortiden og hvordan våre fortolkninger av fortiden er preget av vår forståelse av oss selv
 • drøfte
  urfolks kultur, verdier og levemåte i brytningen mellom tradisjon og modernitet
 • gjøre rede for
  teknologiens rolle i samfunnet og drøfte
  om den bidrar til menneskers livsutfoldelse og et bærekraftig samfunn
 • utforske
  forholdet mellom mennesker og natur i forbrukersamfunnet og vurdere
   ulike ideer og oppfatninger om rettferdighet og menneskets plass i verden

Underveisvurdering

Standpunktvurdering