Vg3 ferskvarehandlarfaget (FVF03‑01)
Tverrfaglege tema

Ingen valde

Folkehelse og livsmeistring

Demokrati og medborgarskap

Berekraftig utvikling