Vg3 fjell- og bergverksfaget (FJE03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 fjell- og bergverksfaget med fordjuping i bergsprenging

 • planleggje å bruke maskiner, sprengstoff og utstyr i grunnarbeid, mineraluttak og sikring av fjell, arbeide etter teikningar, beskrivingar og preaksepterte løysingar og vurdere arbeidet med tanke på arbeidsoppdraget, kostnadseffektiviteten og miljøet
 • utarbeide framtidsplanar, bestille, ta imot, handtere og lagre råvarer og materiale og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget
 • velje verktøy og materiale og vurdere kostnader, tidsbruk og miljøomsyn i arbeidet
 • bruke og halde ved like utstyr og maskiner for boring i fjell etter gjeldande regelverk og reflektere over ulike faktorar som påverkar miljø og kostnadseffektivitet
 • gjere greie for og bruke kvalitetssikringssystem og dokumentere arbeidet i tråd med gjeldande krav til helse, miljø og sikkerheit
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjere greie for pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren og reflektere over krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap
 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre ein sikker jobb-analyse og rapportere om uønskte hendingar
 • kjeldesortere, vurdere om gjenbruk er mogleg, handtere avfall og reflektere over konsekvensar av feilhandtering
 • bruke fagterminologi i kommunikasjonen med kollegaer og andre yrkesutøvarar og drøfte ulike løysingar som medverkar til å minimere miljøavtrykket og sikre effektiv ressursutnytting
 • gjere greie for farar ved bruk av sprengstoff og tennmiddel og setje i verk tiltak som hindrar personskadar og skadar på materiell
 • klassifisere mineral og bergartar, identifisere bruksområda deira og vurdere korleis kvaliteten kan påverke sluttproduktet
 • bruke kappe- og slipeutstyr til vedlikehald av borekroner, boltar og sikringsutstyr
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og reflektere over konsekvensar av støy, vibrasjonar og støveksponering
 • utføre arbeidsvarsling i samsvar med gjeldande regelverk og vurdere kva risikofaktorar under og etter arbeid som kan påverke trafikkavviklinga og sikkerheit for ein sjølv og andre
 • vurdere og gjennomføre sikkerheitstiltak ved arbeid i høgda og sikre risikoutsette arbeidssituasjonar
 • bruke verne- og sikringsutstyr og vurdere konsekvensane av feilbruk
 • vurdere farar ved attståande forsagarar og utilsikta detonasjon, varsle om fare og setje i verk tiltak etter gjeldande reglar
 • gjere greie for bruk og vedlikehald av knuse- og sikteutstyr
 • vurdere eigenskapar ved fjellet, rydde for lausstein og setje i verk mellombelse og permanente sikringstiltak før og etter sprenging, over og under jord
 • utføre grunnleggjande førstehjelp
 • velje tennmiddel og sprengstoff og vurdere konsekvensar av vala for sluttproduktet
 • utarbeide ein salveplan, vurdere strøk og fall i berggrunnen, og bore med omsyn til sikkerheit for ein sjølv og andre og i samsvar med sluttresultatet
 • utarbeide salverapport og reflektere over ulike faktorar som kan påverke underlaget for vidare graving og anleggsarbeid
 • lage ein varslingsplan og vurdere ulike sikringstiltak ved bruk av sprengstoff
 • lade og dekkje til salver med ulike dekkjemateriale og vurdere og gjennomføre sikringstiltak ved sprengingsarbeid
 • vurdere geologiske forhold, setje i verk tiltak som avgrensar vibrasjonar ved sprenging og reflektere over eigenskapar ved fjellet som påverkar vibrasjonar
 • transportere, handtere og lagre sprengstoff etter gjeldande regelverk og drøfte kva faktorar som reduserer risiko for tjuveri, brann og utilsikta detonasjon

Undervegsvurdering