Vg3 fjell- og bergverksfaget (FJE03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 fjell- og bergverksfaget med fordjuping i bergsprenging

 • planleggje
  å
  bruke
  maskiner, sprengstoff og utstyr i grunnarbeid, mineraluttak og sikring av fjell, arbeide etter teikningar, beskrivingar og preaksepterte løysingar og
  vurdere
  arbeidet med tanke på arbeidsoppdraget, kostnadseffektiviteten og miljøet
 • utarbeide framtidsplanar, bestille, ta imot, handtere og lagre råvarer og materiale og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget
 • velje verktøy og materiale og
  vurdere
  kostnader, tidsbruk og miljøomsyn i arbeidet
 • bruke
  og halde ved like utstyr og maskiner for boring i fjell etter gjeldande regelverk og
  reflektere
  over ulike faktorar som påverkar miljø og kostnadseffektivitet
 • gjere greie for
  og
  bruke
  kvalitetssikringssystem og
  dokumentere
  arbeidet i tråd med gjeldande krav til helse, miljø og sikkerheit
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget,
  gjere greie for
  pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren og
  reflektere
  over krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap
 • risikovurdere arbeidsoppdrag,
  gjennomføre
  ein sikker jobb-analyse og rapportere om uønskte hendingar
 • kjeldesortere,
  vurdere
  om gjenbruk er mogleg, handtere avfall og
  reflektere
  over konsekvensar av feilhandtering
 • bruke
  fagterminologi i kommunikasjonen med kollegaer og andre yrkesutøvarar og
  drøfte
  ulike løysingar som medverkar til å minimere miljøavtrykket og sikre effektiv ressursutnytting
 • gjere greie for
  farar ved bruk av sprengstoff og tennmiddel og setje i verk tiltak som hindrar personskadar og skadar på materiell
 • klassifisere mineral og bergartar, identifisere bruksområda deira og
  vurdere
  korleis kvaliteten kan påverke sluttproduktet
 • bruke
  kappe- og slipeutstyr til vedlikehald av borekroner, boltar og sikringsutstyr
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og
  reflektere
  over konsekvensar av støy, vibrasjonar og støveksponering
 • utføre arbeidsvarsling i samsvar med gjeldande regelverk og
  vurdere
  kva risikofaktorar under og etter arbeid som kan påverke trafikkavviklinga og sikkerheit for ein sjølv og andre
 • vurdere
  og
  gjennomføre
  sikkerheitstiltak ved arbeid i høgda og sikre risikoutsette arbeidssituasjonar
 • bruke
  verne- og sikringsutstyr og
  vurdere
  konsekvensane av feilbruk
 • vurdere
  farar ved attståande forsagarar og utilsikta detonasjon, varsle om fare og setje i verk tiltak etter gjeldande reglar
 • gjere greie for
  bruk og vedlikehald av knuse- og sikteutstyr
 • vurdere
  eigenskapar ved fjellet, rydde for lausstein og setje i verk mellombelse og permanente sikringstiltak før og etter sprenging, over og under jord
 • utføre grunnleggjande førstehjelp
 • velje tennmiddel og sprengstoff og
  vurdere
  konsekvensar av vala for sluttproduktet
 • utarbeide ein salveplan,
  vurdere
  strøk og fall i berggrunnen, og bore med omsyn til sikkerheit for ein sjølv og andre og i samsvar med sluttresultatet
 • utarbeide salverapport og
  reflektere
  over ulike faktorar som kan påverke underlaget for vidare graving og anleggsarbeid
 • lage ein varslingsplan og
  vurdere
  ulike sikringstiltak ved bruk av sprengstoff
 • lade og dekkje til salver med ulike dekkjemateriale og
  vurdere
  og
  gjennomføre
  sikringstiltak ved sprengingsarbeid
 • vurdere
  geologiske forhold, setje i verk tiltak som avgrensar vibrasjonar ved sprenging og
  reflektere
  over eigenskapar ved fjellet som påverkar vibrasjonar
 • transportere, handtere og lagre sprengstoff etter gjeldande regelverk og
  drøfte
  kva faktorar som reduserer risiko for tjuveri, brann og utilsikta detonasjon

Undervegsvurdering