Vg3 fjell- og bergverksfaget (FJE03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 fjell- og bergverksfaget med fordjuping i knuseverk

 • planleggje
  å bruke
  maskiner, sprengstoff og utstyr i grunnarbeid, mineraluttak og sikring av fjell, arbeide etter teikningar, beskrivingar og preaksepterte løysingar og vurdere
  arbeidet med tanke på arbeidsoppdraget, kostnadseffektiviteten og miljøet
 • utarbeide framtidsplanar, bestille, ta imot, handtere og lagre råvarer og materiale og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget
 • velje verktøy og materiale og vurdere
  kostnader, tidsbruk og miljøomsyn i arbeidet
 • bruke
  og halde ved like utstyr og maskiner for boring i fjell etter gjeldande regelverk og reflektere
  over ulike faktorar som påverkar miljø og kostnadseffektivitet
 • gjere greie for
  og bruke
  kvalitetssikringssystem, dokumentere
  arbeidet i tråd med gjeldande krav for helse, miljø og sikkerheit og reflektere
  over konsekvensane ved ikkje å følgje krava
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjere greie for
  pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren og reflektere
  over krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap
 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre
  ein sikker jobbanalyse og rapportere om uønskte hendingar
 • kjeldesortere, vurdere
  om gjenbruk er mogleg, handtere avfall og reflektere
  over konsekvensar av feilhandtering
 • bruke
  fagterminologi i kommunikasjonen med kollegaer og andre yrkesutøvarar og drøfte
  ulike løysingar som medverkar til å minimere miljøavtrykket og sikre effektiv ressursutnytting
 • gjere greie for
  farar ved bruk av sprengstoff og tennmiddel og setje i verk tiltak som hindrar personskadar og skadar på materiell
 • klassifisere mineral og bergartar, identifisere bruksområda deira og vurdere
  korleis kvaliteten kan påverke sluttprodukta
 • bruke
  kappe- og slipeutstyr til vedlikehald av borekroner, boltar og sikringsutstyr
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og reflektere
  over konsekvensar av støy, vibrasjonar og støveksponering
 • utføre arbeidsvarsling i samsvar med gjeldande regelverk og vurdere
  kva risikofaktorar under og etter arbeid som kan påverke trafikkavviklinga og sikkerheit for ein sjølv og andre
 • vurdere
  og gjennomføre
  sikkerheitstiltak ved arbeid i høgda og sikre risikoutsette arbeidssituasjonar
 • bruke
  verne- og sikringsutstyr og vurdere
  konsekvensane av feilbruk
 • vurdere
  farar ved forsagarar og utilsikta detonasjon, varsle om fare og setje i verk tiltak etter gjeldande reglar
 • gjere greie for
  bruk og vedlikehald av knuse- og sikteutstyr
 • vurdere
  eigenskapar ved fjellet, rydde for lausstein og setje i verk mellombelse og permanente sikringstiltak før og etter sprenging, over og under jord
 • bruke
  kappe- og slipeutstyr til vedlikehald av borekroner, boltar og sikringsutstyr
 • utføre grunnleggjande førstehjelp
 • klassifisere mineral, identifisere bruksområde og vurdere
  korleis temperatur, fukt og klima påverkar eigenskapane til minerala
 • velje, bruke
  og halde ved like knuse- og sikteutstyr, gjere greie for
  ulike bruksområde for siktedukar og reflektere
  over korleis eigenskapar ved utstyret kan påverke kvaliteten på massar
 • utføre kvalitetsprøver ut frå bruksområdet til massane og reflektere
  over kva konsekvensar ulike kvalitetar har for sluttproduktet
 • setje i verk tiltak som hindrar støvutslepp i knuseprosessen, og drøfte
  konsekvensar for nærmiljøet ved støvutslepp
 • identifisere farlege stoff i fjellet ved hjelp av måleutstyr, vurdere
  ulike måtar å kassere massane på og setje i verk tiltak
 • planleggje
  drift av mineraluttak, gjere greie for
  faktorar som kan skade miljøet, og setje i verk tiltak

Undervegsvurdering