Vg3 fiske og fangst (FFA03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere fiske og fangst på fartøy i tråd med gjeldende regelverk
 • gjennomføre førstehåndshåndtering, behandling og oppbevaring av fangst om bord som sikrer råstoffkvaliteten i henhold til gjeldende regelverk
 • levere sjømatprodukter til landanlegg etter gjeldende kvalitetsforskrifter og markedskrav
 • vurdere og gjennomføre vedlikehold og reparasjon av fiskeredskaper
 • bruke sikkerhetsstyringssystem, vurdere risiko og ivareta helse og sikkerhet om bord etter gjeldende regelverk
 • gjennomføre arbeid slik at fysisk helse blir ivaretatt, og vurdere om arbeidet kan forbedres med hensyn til ergonomi
 • følge prosedyrer i beredskaps- og nødssituasjoner, vurdere situasjonen og bruke brann- og redningsutstyr
 • forebygge og begrense forurensning i tråd med nasjonalt og internasjonalt regelverk, og reflektere over hvordan driften av eget fartøy påvirker miljøet
 • planlegge og gjennomføre lasting og lossing, og vurdere hvordan dette påvirker stabiliteten til fartøyet
 • bruke ISPS-koden ved anløp til havner som krever det
 • registrere og rapportere avvik i samsvar med vedlikeholds- og sikkerhetsstyringssystemer og forklare hvordan et slikt system kan bidra til å effektivisere driften
 • bruke og følge veiledninger og retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer
 • merke og sikre last i tråd med gjeldende regelverk
 • rapportere og dokumentere arbeidsoppgaver på engelsk og norsk
 • gjennomføre vakthold og utkikkstjeneste i samsvar med instruks, og ta imot rorkommando på norsk og engelsk
 • gjøre rede for og ta hensyn til driftsbegrensninger på bakgrunn av meteorologiske observasjoner og værmeldinger, og vurdere hvordan vær og vind kan påvirke sikkerhet til mannskap, fartøy og last
 • gjøre rede for sammenhenger mellom omsetning, fangstinntekter, lott og hyreoppgjør
 • bruke dekksutstyr, maskiner, instrumenter og redskaper på fartøy i tråd med gjeldende regelverk
 • gjennomføre og dokumentere daglig ettersyn og vedlikehold av fartøy og utstyr i tråd med vedlikeholdssystemet på fartøyet
 • bruke navigasjonsinstrumenter og navigasjonshjelpemidler for å planlegge, gjennomføre og vurdere sikker seilas
 • bruke fortøynings- og ankringsutstyr, og vurdere tilstanden på utstyret
 • kommunisere med maritim radio på norsk og engelsk etter gjeldende regelverk
 • utøve fiske og fangst på en bærekraftig måte i tråd med miljøkrav og drøfte konsekvensene av overbeskatning
 • bruke metoder for seleksjon og fangstbegrensning med ulike redskaper, og vurdere effekten av disse metodene
 • gjennomføre hygiene og renhold om bord på aktuelt fartøy etter gjeldende regelverk, standarder og kvalitetssystemer
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

Underveisvurdering