Vg3 fiske og fangst (FFA03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  fiske og fangst på fartøy i tråd med gjeldende regelverk
 • gjennomføre
  førstehåndshåndtering, behandling og oppbevaring av fangst om bord som sikrer råstoffkvaliteten i henhold til gjeldende regelverk
 • levere sjømatprodukter til landanlegg etter gjeldende kvalitetsforskrifter og markedskrav
 • vurdere
  og gjennomføre
  vedlikehold og reparasjon av fiskeredskaper
 • bruke
  sikkerhetsstyringssystem, vurdere
  risiko og ivareta helse og sikkerhet om bord etter gjeldende regelverk
 • gjennomføre
  arbeid slik at fysisk helse blir ivaretatt, og vurdere
  om arbeidet kan forbedres med hensyn til ergonomi
 • følge prosedyrer i beredskaps- og nødssituasjoner, vurdere
  situasjonen og bruke
  brann- og redningsutstyr
 • forebygge og begrense forurensning i tråd med nasjonalt og internasjonalt regelverk, og reflektere
  over hvordan driften av eget fartøy påvirker miljøet
 • planlegge
  og gjennomføre
  lasting og lossing, og vurdere
  hvordan dette påvirker stabiliteten til fartøyet
 • bruke
  ISPS-koden ved anløp til havner som krever det
 • registrere og rapportere avvik i samsvar med vedlikeholds- og sikkerhetsstyringssystemer og forklare hvordan et slikt system kan bidra til å effektivisere driften
 • bruke
  og følge veiledninger og retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer
 • merke og sikre last i tråd med gjeldende regelverk
 • rapportere og dokumentere
  arbeidsoppgaver på engelsk og norsk
 • gjennomføre
  vakthold og utkikkstjeneste i samsvar med instruks, og ta imot rorkommando på norsk og engelsk
 • gjøre rede for
  og ta hensyn til driftsbegrensninger på bakgrunn av meteorologiske observasjoner og værmeldinger, og vurdere
  hvordan vær og vind kan påvirke sikkerhet til mannskap, fartøy og last
 • gjøre rede for
  sammenhenger mellom omsetning, fangstinntekter, lott og hyreoppgjør
 • bruke
  dekksutstyr, maskiner, instrumenter og redskaper på fartøy i tråd med gjeldende regelverk
 • gjennomføre
  og dokumentere
  daglig ettersyn og vedlikehold av fartøy og utstyr i tråd med vedlikeholdssystemet på fartøyet
 • bruke
  navigasjonsinstrumenter og navigasjonshjelpemidler for å planlegge
  , gjennomføre
  og vurdere
  sikker seilas
 • bruke
  fortøynings- og ankringsutstyr, og vurdere
  tilstanden på utstyret
 • kommunisere med maritim radio på norsk og engelsk etter gjeldende regelverk
 • utøve fiske og fangst på en bærekraftig måte i tråd med miljøkrav og drøfte
  konsekvensene av overbeskatning
 • bruke
  metoder for seleksjon og fangstbegrensning med ulike redskaper, og vurdere
  effekten av disse metodene
 • gjennomføre
  hygiene og renhold om bord på aktuelt fartøy etter gjeldende regelverk, standarder og kvalitetssystemer
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for
  arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

Underveisvurdering