Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmieh 10. daltesen mænngan

 • jeereldihkie strategijh gïelelïeremisnie, teekstesjugniedimmesne jïh gaskesadtemisnie nuhtjedh
 • ovmessie digitaale vierhtieh jïh jeatjah viehkievierhtieh gïelelïeremisnie, teekstesjugniedimmesne jïh ektiedahkosne nuhtjedh
 • vihkeles möönsterh nuhtjedh guktie edtja baakojde jiehtedh gaskesadtemisnie
 • goltelidh jïh baakoeh jïh lahtesh joekehts såarhts englaantengïeleste guarkedh
 • galkije jïh iktemierien soptsestidh jeereldihkie baakoeveahkine jïh idiomatiske lahtesigujmie sjïehtedamme aajkose, dåastoejasse jïh tseahkan
 • gyhtjelassh gihtjedh jïh lahtestimmieh soptsestalleminie bæjjese fulkedh ovmessie teemaj bïjre sjïehtedamme aajkose, dåastoejidie jïh tsiehkide
 • såemies gïeleldh hedtieh goerehtidh jïh dej bïjre soptsestidh englaantengïelen jïh jeatjah gïeli gaskem mejtie learohke damta, jïh dam jïjtse gïelelïeremisnie nuhtjedh
 • daajroem nuhtjedh baakoeklaassi jïh raajestruktuvren bïjre gosse jïjtse njaalmeldh jïh tjaaleldh teekstigujmie barka
 • njoelkedassh reaktatjaeliemasse jïh raajesestruktuvrese fulkedh
 • njoelkedassh reaktatjaeliemasse jïh raajesestruktuvrese fulkedh
 • lohkedh, toelhkestidh jïh ussjedadtedh englaantengïeleldh tjiehpieslidteratuvren bijjelen, aaj noerelidteratuvre
 • aamhteseprovsateeksth lohkedh jïh vuarjasjidh man ussjedammes gaaltijh leah
 • gaaltijh nuhtjedh laejhtehkslaakan jïh ussjedammeslaakan
 • byjjes jïh ovbyjjes teeksth tjaeledh, aaj laavkeme, struktuvrine jïh iktemierien mah buerkiestieh, soptsestieh jïh ussjededtieh, sjïehtedamme aajkose, dåastoejasse jïh tseahkan
 • jïjtse teeksth bueriedidh bïevnesi bååstede mubpijste jïh daajroen mietie gïeli bïjre
 • buerkiestidh jïh ussjedadtedh råållan bijjelen maam englaantengïele Nöörjesne jïh veartenisnie åtna
 • goerehtidh jïh ussjedadtedh aalkoeåålmegi tsiehkien bijjelen englaantengïeleldh veartenisnie jïh Nöörjesne
 • jieledevuekieh, ussjedimmievuekieh, gaskesadtememöönsterh jïh gellievoetem englaantengïeleldh veartenisnie goerehtidh jïh buerkiestidh
 • goerehtidh jïh guhkiebasse sisvegen bïjre soptsestidh englaantengïeleldh kulturelle buektemehammojne ovmessie medijijstie jïjtsh ïedtji bïjre

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie