Vg3 energimontørfaget (EMO03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  , risikovurdere, gjennomføre
  og dokumentere
  arbeidsoppdragene i henhold til gjeldende regelverk, bedriftens internkontrollsystem, instrukser og retningslinjer, og begrunne valgene som er gjort
 • arbeide i henhold til sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, utføre livreddende førstehjelp, bruke
  verneutstyr og forklare hvordan sikkerhetsarbeid kan forebygge ulykker og skader
 • arbeide fagmessig og nøyaktig og etter ergonomiske prinsipper og velge løsninger som er miljøvennlige og kostnadseffektive
 • demontere stasjons-, kabel- og luftledningsanlegg på en sikker måte og gjøre rede for
  farene ved demontering
 • montere og sette i drift kabler, linjer, strømskinner, transformatorer og vern i vekselspenning- og likespenningsanlegg og bruke
  beregninger og tabeller for å dokumentere
  komponentvalg og strømføringsevne
 • bygge kabel- og luftledningsanlegg ved hjelp av løfte- og strekkutstyr og vurdere
  stabilitet og opptredende mekaniske krefter ved hjelp av beregninger og tabeller
 • arbeide under spenning (AUS) i elektriske lavspenningsanlegg og etablere sikkerhetstiltak for arbeid på høyspenningsanlegg, og gjøre rede for
  metoder for arbeid på elektriske anlegg
 • utføre systematisk feilsøking, diagnostisering, verifisering, ved bruk av sensordata, instrumenter og verktøy og vurdere
  måleresultatene mot beregnede verdier
 • montere og sette i drift brytere, vern og transformatorer og gjøre rede for
  virkemåte, funksjon og bruksområde
 • montere og konfigurere og vedlikeholde et nettstyringssystem og forklare virkemåte og bruksområde
 • montere, sette i drift og vedlikeholde batterisystemer og gjøre rede for
  virkemåte, funksjon og bruksområde
 • ta i bruk bedriftens nettinformasjonssystem og forklare funksjon, virkemåte og bruksområde
 • montere og vedlikeholde spoler og jordingsanlegg i forsyningsnett og forklare funksjon, virkemåte og bruksområder
 • tilkoble og sette i drift reservestrømaggregat som forsyning til et fordelingsnett og gjøre rede for
  aggregatets bruksområde og ytelse
 • ta i bruk bedriftens elektroniske kommunikasjonssystemer og gjøre rede for
  hvordan kommunikasjonssikkerhet og datasikkerhet er ivaretatt i systemene
 • diskutere verdien av å oppleve mestring og stolthet over eget arbeid og av å oppleve tilhørighet og trygghet i et arbeidsmiljø uavhengig av kjønn og kultur
 • reflektere
  over bedriftsdemokratiets og det organiserte arbeidslivets forutsetninger, verdier og regler og hvordan et regulert arbeidsliv kan bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet, diskriminering og forskjellbehandling
 • drøfte
  etiske dilemmaer ved valg av elektriske produkter og løsninger og diskutere bærekraft og konsekvenser av ressursbruk lokalt, regionalt og globalt
 • håndtere avfall etter eget arbeid på en miljømessig og økonomisk riktig måte, drøfte
  produkters miljøprestasjon og slette sensitiv informasjon ved avhending
 • dokumentere
  eget arbeid, vurdere
  arbeidsmetoder, faglige løsninger, kvalitet og estetikk i arbeidsoppdraget, foreslå forbedringer og reflektere
  rundt mulige endringer

Underveisvurdering