Byggdrifterfaget (BDR03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

 • planlegge
  drift og vedlikehold av bygninger, tekniske anlegg og installasjoner og arbeide etter bygningsinformasjonsmodeller, tegninger og beskrivelser
 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget
 • feilsøke på tekniske anlegg, reparere og vedlikeholde tekniske anlegg, bygninger og uteområder i henhold til gjeldende regelverk og
  vurdere
  behovet for å
  bruke
  fagekspertise
 • kontrollere og drifte pumpeanlegg for vann og avløp
 • regne ut forbruk og kostnader til strøm, vann og andre energibærere
 • forebygge vannskader fra vann- og avløpsinstallasjoner,
  vurdere
  konsekvenser av vannlekkasjer og iverksette tiltak
 • følge prinsipper for nødstrømsforsyning og
  gjennomføre
  testkjøring av nødstrømsaggregat
 • oppdage skadedyr, iverksette skadedyrbekjempelse etter gjeldende regelverk og kontakte skadedyrkontroll ved behov
 • følge forskriftskrav og rutiner for adgangskontroll og kameraovervåking og
  reflektere
  over etiske konsekvenser av brudd på personvern
 • gjøre rede for
  hvordan tekniske installasjoner og bruken av bygget påvirker energiforbruk og iverksette tiltak ved avvik
 • bruke
  sentrale driftskontrollanlegg og systemer for forvaltning, drift og vedlikehold og
  vurdere
  hvordan ulike driftsvalg påvirker miljø, kostnader og driftssikkerhet
 • bruke
  og oppdatere sikkerhetsdatablad
 • forebygge arbeidsulykker og utføre grunnleggende førstehjelp
 • utarbeide rutiner for brannvern og ivareta brannsikkerhet i bygg på bakgrunn av brannkonseptet
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og
  reflektere
  over konsekvenser av ulike belastninger i forbindelse med yrkesutøvelsen
 • bruke
  verne- og sikkerhetsutstyr og
  reflektere
  over konsekvensene av feilbruk
 • vurdere
  effekten av belysning og bytte lyskilder i henhold til gjeldende regelverk
 • drifte og etterse ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, kjøleanlegg, adgangskontrollsystemer, strømstyringssystemer og pumpesystemer og
  drøfte
  konsekvenser av energibruk for det indre og ytre miljøet
 • risikovurdere arbeidsoppdrag,
  gjennomføre
  en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser
 • gjøre rede for
  og
  bruke
  kvalitetssikringssystemer,
  dokumentere
  eget arbeid og håndtere avvik
 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk, behandle kjemisk avfall og giftstoffer, og
  reflektere
  over konsekvenser av feilhåndtering
 • lage avfallsplaner og betjene avfallssystemer
 • arbeide i tråd med avtaler om sentral driftsovervåking og forvaltning, drift- og vedlikeholdsdokumentasjon og loggføring
 • bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere og
  drøfte
  ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse
 • analysere
  , behandle og
  presentere
  informasjon og
  bruke
  digitale ressurser til måling, beregning, visuell kontroll, bildebehandling og tegning.
 • gi primærhjelp ved heisstans og utføre ettersyn av heiser
 • planlegge
  og
  gjennomføre
  internkontroll av passive brannsikringstiltak, brannvarslingsystem, sprinkleranlegg og elektroinstallasjoner i henhold til gjeldende regelverk.
 • drifte ulike typer badeanlegg og vannanlegg, kontrollere vannkvaliteten og
  vurdere
  og
  gjennomføre
  ulike tiltak ved avvik
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget,
  gjøre rede for
  arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter og
  reflektere
  over krav og forventinger som blir stilt til et likeverdig og inkluderende fellesskap.

Underveisvurdering