Vg3 apotekteknikk (APO03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter yrkesliv i apotekteknikkfaget

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
 • arbeide etter gjeldende regelverk, bransjestandarder og apotekets kvalitetssystemer
 • utføre praktisk resepturarbeid og bruke e-helse i samarbeid med farmasøyt
 • bistå ved produksjon av legemidler
 • bruke digitale ressurser i apotek og vise digital dømmekraft ved håndtering av pasientinformasjon
 • selge reseptfrie legemidler og apotekvarer basert på produktkunnskap og kundens behov og gjøre rede for refusjonsordninger
 • bruke apotekets logistikksystem og arbeide etter gjeldende regler for holdbarhet og oppbevaring
 • utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer og vurdere etiske problemstillinger i apotek
 • håndtere returmedisin og veilede kunder om forsvarlig håndtering av legemiddelavfall
 • utføre hygiene- og smitteverntiltak etter gjeldende regelverk og retningslinjer
 • gi førstehjelp og sette sammen innhold i førstehjelpsenheter
 • drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for apotekteknikeren
 • reflektere over hvordan apotekene kan bidra til å redusere samfunnets utgifter til legemidler og arbeide etter rutiner for dette
 • gjøre rede for apotekbransjens og apotekets organisering og plassering i helsevesenet
 • ivareta egne rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, og gjøre rede for hvordan partene i arbeidslivet utfører sin samfunnsrolle i den norske modellen

Underveisvurdering

Standpunktvurdering