Anleggsmaskinførerfaget (AMF03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • velge og bruke masseforflytningsmaskiner tilpasset arbeidsoppgaven, reflektere over konsekvensene for miljø og ressursbruk og iverksette tiltak
 • grave, laste, transportere, legge ut og finavrette ulike type masser.
 • velge og bruke tilleggsutstyr i tråd med arbeidsoppdraget. reflektere over konsekvensen av feilbruk og iverksette tiltak som sikrer eksisterende infrastruktur
 • utføre vedlikehold og enkle reparasjoner på anleggsmaskinen
 • planlegge bygging av infrastruktur etter tegninger, beskrivelser og preaksepterte løsninger, stardarder og toleransestandarder ved å bruke ulike prosjektverktøy og vurdere konsekvenser av avvik fra toleransekravene
 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer, utstyr og massetyper og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget
 • arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet, bruke verne- og sikringsutstyr og reflektere over konsekvenser av ikke å følge kravene
 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser
 • utføre grunnleggende førstehjelp
 • utføre arbeidsvarsling i henhold til gjeldende regelverk og arbeide i samsvar med en skiltplan
 • beregne areal, volum, vekt, høyde og vinkler i tråd med arbeidsoppdraget og vurdere konsekvenser ved feilmåling.
 • kontrollere fall og plan i grøft, byggegrop og vei
 • sikre fastmerker og utmålte punkter og vurdere konsekvenser av feilmarginer
 • bruke GPS og maskinstyringssystemer ved bruk av masseforflytningsmaskiner
 • fundamentere grunnen, bygge opp konstruksjoner og komprimere ulike massetyper i henhold til tegninger og beskrivelser
 • legge rør og montere kummer etter tegninger og beskrivelser
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper, reflektere over hvordan støy og vibrasjon påvirker yrkesutøveren og iverksette tiltak
 • reflektere over egen rolle som yrkesutøver, tilpasse kommunikasjon i ulike situasjoner og bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere
 • behandle forurenset masse, uønskede planter og organismer og reflektere over konsekvensene av feilhåndtering og ulike løsninger som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre effektiv ressursutnyttelse.
 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk
 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer og dokumentere eget arbeid
 • vurdere farer ved gjenstående sprengstoff, varsle om fare og iverksette tiltak for å fjerne sprengstoff
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap

Underveisvurdering