Forsøk

Forsøkslæreplan i salgsfaget Vg3/opplæring i bedrift - språklige minoriteter

Gjelder fra 01.09.2017 til 31.07.2023.

Denne forsøkslæreplanen er utviklet for utprøving med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne på videregående nivå. Utprøvingen foregår fra 2017 til 2023 og er en oppfølging av Meld. St. 16 "Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring".

Modul 1 inneholder kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget fra gjeldende læreplaner i fellesfagene samfunnsfag Vg1/Vg2 og norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.

Modulene 2-5 omfatter kompetansemålene i gjeldende læreplan for salgsfaget Vg3 / opplæring i bedrift.

Modulene 2-5 inneholder også kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget fra én eller flere av gjeldende læreplaner i fellesfagene norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, matematikk P Vg1, naturfag Vg1 og engelsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.

Formålet for faget, grunnleggende ferdigheter og bestemmelser for sluttvurdering er likelydende med gjeldende læreplan i salgsfaget.

Formål

Endringer i forbruk og etterspørsel krever kompetanse om produkter og markedsføring. Salgsfaget skal bidra til yrkeskompetanse som gjør deltakeren i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter. Salgsfaget skal legge grunnlag for salgsmedarbeiderens yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg og markedsføring av produkter. Faget skal fremme kompetanse om gode salgsprosesser som kan tilfredsstille kundenes behov og forventninger.

Opplæringen skal bidra til kompetanse om produkter, salgsmetoder, regelverk og bransjens rammebetingelser og etiske normer. Opplæringen skal fremme kompetanse om hvordan regelverk for helse, miljø og sikkerhet og internkontroll kan påvirke driften av virksomheten. Videre skal opplæringen fremme deltakerens evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon og samhandling med ulike kundegrupper.

Opplæringen skal legge til rette for praktiske salgsaktiviteter der deltakeren møter krav som stilles til en yrkesutøver i salgsfaget. Opplæringen skal bidra til å utvikle deltakerens kompetanse i å planlegge, gjennomføre og følge opp salgsprosesser og salgsaktiviteter.

Fullført og godkjent opplæring i alle modulene fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er salgsmedarbeider.

Struktur

Salgsfaget tilrettelagt for voksne består av 5 moduler. Modul 1 gjennomføres og godkjennes først. Dersom det er nødvendig, kan deltakeren fortsette med modul 1 samtidig med én eller flere av modulene 2 -5 og godkjennes senere i modulløpet. Modulene 2-5 kan tas i tilfeldig rekkefølge.

Oversikt over modulene
ModulNavn på modulen
Modul 1 Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring
Modul 2 Lover, regler og HMS
Modul 3 Økonomi og drift
Modul 4 Markedsføring
Modul 5 Salg


Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I salgsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i salgsfaget innebærer å kommunisere med kunder og leverandører og presentere produkter gjennom salg og markedsaktiviteter.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i salgsfaget innebærer å utforme tilbud og dokumentere arbeidsoppgaver som ledd i bedriftens kvalitetssikringsarbeid.

Å kunne lese i salgsfaget innebærer å benytte informasjonskilder om marked, kunder og produkter som grunnlag for service og kommunikasjon med kunder.

Å kunne regne i salgsfaget innebærer å beregne pris og vurdere tallstørrelser i tilknytning til salg, tilbud og økonomiske resultater. Det vil også si å beregne merverdiavgift og omløpshastighet.

Å kunne bruke digitale verktøy i salgsfaget innebærer å bruke IKT-systemer ved utføring av arbeidsoppgaver.

Modulene

Modul 1

Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

Deltakeren opparbeider kompetanse om flerkulturelle samfunn, verdien av likestilling og om hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides.

Deltakeren opparbeider kompetanse om verdier og prinsipper som arbeidslivet bygger på, organisasjonene i arbeidslivet og om arbeidsledighet.

Deltakeren opparbeider kompetanse om sammenheng mellom styreform, rettsstat, menneskerettigheter og det politiske systemet, hva som kan true demokratiet og om velferdsstaten.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler, og vurdere formålet og relevansen til kildene (samfunnsfag)
 • regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi (samfunnsfag)
 • diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer (samfunnsfag)
 • drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette (samfunnsfag)
 • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø (samfunnsfag)
 • diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet (samfunnsfag)
 • gjøre greie for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår (samfunnsfag)
 • drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked (samfunnsfag)
 • gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet representasjon fra urfolk og minoriteter (samfunnsfag)
 • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskeretter (samfunnsfag)
 • gjøre greie for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet (samfunnsfag)
 • diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor (samfunnsfag)

 • kjenne til arbeidsmiljøloven og drøfte verdien av HMS i arbeidslivet

 • forstå vanlige idiomer og ha et tilstrekkelig stort ordforråd til å kunne forstå hovedinnholdet i opplæringen og diskusjonene på arbeidsplassen/praksisplassen (norsk)
 • lytte til og vise åpenhet overfor andres argumentasjon og bruke saklige argumenter i diskusjoner (norsk)
 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i lærestoff
 • uttrykke seg med forståelig uttale og språkføring i ulike kommunikasjonssituasjoner (norsk)
 • vise noe mottakerbevissthet ved å tilpasse innhold og språk til ulike situasjoner (norsk)
 • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening (norsk)
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget lærefag og egen erfaringsbakgrunn i samtaler og diskusjoner om utdanning, samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • prøve ut ulike roller i samtaler og diskusjoner (norsk)
 • vurdere egne muntlige ferdigheter og arbeide målbevisst og aktivt for å forbedre dem (norsk)

 • lese et relevant utvalg egnede sakprosatekster, og bruke egne ord for å referere, oppsummere og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive enkle argumenterende tekster med begrunnede synspunkter (norsk)
 • skrive med funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget lærefag etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)
 • uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og til en viss grad mestre sentrale regler innenfor ortografi, formverk og setningsbygning (norsk)
 • beskrive ut fra egne erfaringer hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger (norsk)
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende (norsk 10. trinn)
 • gi eksempler på flerspråklighet og drøfte noen viktige fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn (norsk)
 • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster (norsk)

Modul 2

Lover regler og HMS

Deltakeren opparbeider kompetanse i bruk av lover, regler og etiske retningslinjer for salgsarbeid og kompetanse til å behandle klager og reklamasjoner. Modulen gir også kompetanse i å bruke regelverk for helse, miljø og sikkerhet og avtaler som regulerer arbeidsforhold.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • bruke regelverk for helse, miljø og sikkerhet, internkontroll og etiske retningslinjer
 • lese og reflektere over innhold, form og formål
 • informere om kundens rettigheter ved kjøp av produkter og tjenester
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • behandle klager og reklamasjoner i samsvar med gjeldende regelverk
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i salgsfaget, og gjøre rede for plikter og rettigheter for arbeidsgiveren og arbeidstakeren

 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er nødvendig (norsk)
 • velge ut og vurdere informasjon fra digitale informasjonskanaler (norsk)
 • bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster (norsk)
 • bruke forskjellige former for digitale og papirbaserte ordbøker (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget lærefag etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)

Modul 3

Økonomi og drift

Deltakeren opparbeider kompetanse i innkjøp, produktkunnskap, prisfastsettelse, lønnsomhetsvurdering og bruk av digitale verktøy i salgsfaget.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk og matematikk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • beregne priser og utarbeide skriftlige tilbud ut fra bedriftens krav til lønnsomhet
 • lese og reflektere over innhold, form og formål
 • gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten digitale verktøy, presentere resultatene og vurdere hvor rimelige de er
 • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger
 • regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
 • vurdere hvordan inntekter og kostnadsfaktorer kan påvirke produkters lønnsomhet
 • vurdere tiltak som kan bedre det økonomiske resultatet av en salgs- og markedsaktivitet
 • vurdere forbruk og bruk av kredittkort og sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark
 • avdekke svinn og vurdere tiltak som kan forebygge og redusere svinn
 • beregne og dokumentere inngående og utgående merverdiavgift ved kjøp og salg av varer og tjenester
 • bruke systemer og rutiner for bestilling og mottaks- og dokumentkontroll
 • håndtere penger og dokumenter ved kontant- og kredittsalg i samsvar med bedriftens rutiner og gjeldende regelverk.
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget lærefag etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)
 • gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter (matematikk)
 • undersøke og vurdere ulike former for lån og sparing (matematikk)

Modul 4

Markedsføring

Deltakeren opparbeider kompetanse til å forberede salgsprosesser og salgsaktiviteter og til kompetanse i bruk av ulike virkemidler i markedsføring av bedriftens produkter.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • gjøre rede for egen bransje, bedriftens organisering, personalpolitiske retningslinjer, forretningsplan og rammebetingelser
 • planlegge, utføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med bedriftens planer for salgs- og markedsaktiviteter
 • markedsføre og tilby produkter til kunder i ulike markeder
 • planlegge og bruke bedriftens pris- og rabattpolitikk i samsvar med bedriftens krav til lønnsomhet
 • vurdere, velge og bruke virkemidler i markedsføring av bedriftens produkter ut fra markedets behov, bedriftens profil og gjeldende regelverk
 • vurdere tiltak som kan bedre omløpshastigheten på produktsortimenter

 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i lærestoff (norsk)
 • lese et relevant utvalg egnede sakprosatekster og bruke egne ord for å referere, oppsummere og reflektere over innhold, form og formål (norsk)

 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget lærefag etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)
 • tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i egnede sammensatte tekster, og vurdere tekstene ut fra egne erfaringer og referanserammer (norsk)

Modul 5

Salg

Deltakeren opparbeider kompetanse til å gjennomføre og følge opp salgsprosesser og salgsaktiviteter og til kompetanse i å bruke ulike virkemidler i salg av bedriftens produkter.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk og engelsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • bruke digitale verktøy i salgsarbeidet
 • vurdere, velge og bruke salgsmetoder tilpasset markeder, kundegrupper og salgssituasjoner
 • yte service i salgssituasjoner
 • gi informasjon om bedriftens produkter som kan imøtekomme kundens behov
 • planlegge og gjennomføre salg og mersalg i samsvar med bedriftens arbeidsrutiner

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om arbeidsliv
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner og presentasjoner
 • forstå og bruke et generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram (engelsk)
 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler (engelsk)
 • bruke informasjon i kommunikasjon (engelsk)
 • vurdere og bruke egnede lytte- og talestrategier tilpasset formål og situasjon (engelsk)

Vurdering

Salgfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Regler for vurdering av modulene

Deltakerne i modulforsøket skal etter opplæring i hver modul ha en vurdering og dokumentasjon av vurderingen. Vurderingen skal foretas lokalt på bakgrunn av bestemmelsene om underveisvurdering i forskrift til opplæringsloven §§ 3-11 og 4-7.

Vurderingen skal gi uttrykk for om kompetansen til deltakeren ved avslutningen av opplæringen i modulen er godkjent/ikke godkjent.  Godkjent vil tilsvare karakteren 2 eller bedre.

Vurdering i modulene
ModulVurdering
Modul 1 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 2 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 3 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 4 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 5 Godkjent / Ikke godkjent


For å kunne melde seg opp til fag- og svenneprøven må deltakerne i forsøket ha fått vurderingen "godkjent" i alle modulene. Vilkåret for å få utskrevet fag/svennebrev er i enkelte lærefag knyttet til offentlige nasjonale eller internasjonale sertifiseringer. Slike sertifiseringsforutsetninger gjelder derfor også i forsøket, jf. Forskrift til opplæringsloven § 3-67 sjette ledd.

Bestemmelse for sluttvurdering
FagprøveOrdning
Salgsfaget Alle skal opp til fagprøven som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager


De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!