Forsøk

Forsøkslæreplan i renholdsoperatørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Gjelder fra 01.09.2017 til 31.07.2023.

Denne forsøkslæreplanen er utviklet for utprøving med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne på videregående nivå. Utprøvingen foregår fra 2017 til 2023 og er en oppfølging av Meld. St. 16 "Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksne læring."

Modul 1 inneholder kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget fra gjeldende læreplaner i fellesfagene samfunnsfag og norsk Vg1/Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.

Modulene 2–5 omfatter kompetansemålene i gjeldende læreplan for renholdsoperatørfaget Vg3 / opplæring i bedrift, med tillegg av enkelte kompetansemål fra Vg2 overflateteknikk.

Modulene 2–5 inneholder også kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget fra én eller flere av gjeldende læreplaner i fellesfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag fra Vg1/Vg2.

Formålet for faget, grunnleggende ferdigheter og bestemmelser for sluttvurdering er likelydende med gjeldende læreplan i renholdsoperatørfaget.

Formål

Renholdsoperatører skal bidra til vedlikehold av overflater i ulike typer bygg, anlegg og transportmidler. Faget er et forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsfag. Renholdsoperatørfaget skal søke å sikre et godt innemiljø, materielle verdier og hygiene. Faget skal bidra til kunnskap om bruk av kjemikalier, metoder og materialer og miljøvennlige produkter og metoder.

Opplæringen skal gi kompetanse på regelmessig og periodisk renhold og spesialrenhold i ulike typer bygg og transportmidler. Videre skal opplæringen vektlegge rengjøring og vedlikehold av vegger, himlinger, gulv og inventar. Opplæringen skal legge vekt på kravene til estetikk, økonomi, hygiene og innemiljø. Den skal også bidra til å fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere.

Opplæringen skal bidra til etisk bevisstgjøring, flerkulturell forståelse, likeverd og respekt. Den skal legge vekt på å utvikle faglig fellesskap og bransjeforståelse. Opplæringen skal også ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og godkjent opplæring i alle modulene fører fram til fagbrev. Yrkestittel er renholdsoperatør.

Struktur

Renholdsoperatørfaget tilrettelagt for voksne består av fem moduler. Modul 1 gjennomføres og godkjennes først. Dersom det er nødvendig, kan modul 1 gjennomføres samtidig med én eller flere av modulene 2 til 4 og dermed godkjennes senere i modulløpet. Modulene 2-5 tas i tilfeldig rekkefølge. Deretter tas modul 5.

Oversikt over modulene

ModulNavn på modulen
Modul 1 Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring
Modul 2 Regelmessig renhold
Modul 3 Periodisk renhold
Modul 4 Spesialrenhold
Modul 5 Renholdsplanlegging og renhold i et samfunnsperspektiv

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I renholdsoperatørfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i renholdsoperatørfaget innebærer å kommunisere med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Det innebærer også å kunne dokumentere arbeidsprosessene fram til det ferdige produktet. I tillegg vil det si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser.

Å kunne lese i renholdsoperatørfaget innebærer å finne fram i relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også å forstå innholdet i og bruke spesifikasjoner, tegninger, produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i renholdsoperatørfaget innebærer å beregne tid, areal, mengder og overflater i bygg, anlegg, installasjoner og transportmidler.

Å kunne bruke digitale verktøy i renholdsoperatørfaget innebærer å bruke digitale verktøy i planlegging, produksjon, dokumentasjon og kommunikasjon. Anvendelse av slike verktøy omfatter bruk av digitale måleverktøy, beregninger, tegning, bildebehandling og føring av sjekklister knyttet til kvalitetssikring.

Modulene

Modul 1

Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

Deltakeren opparbeider kompetanse om flerkulturelle samfunn, verdien av likestilling og om hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides.

Deltakeren opparbeider kompetanse om verdier og prinsipper som arbeidslivet bygger på, organisasjonene i arbeidslivet og om arbeidsløshet.

Deltakeren opparbeider kompetanse om sammenhengen mellom styreform, rettsstat, menneskerettigheter og det politiske systemet, om hva som kan true demokratiet og om velferdsstaten.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler, og vurdere formålet og relevansen til kildene (samfunnsfag)
 • regne ut inntekter, sette opp budsjett for et hushold og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi (samfunnsfag)
 • drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstå, og hvilke tiltak som kan motvirke dette (samfunnsfag)
 • diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer (samfunnsfag)
 • reflektere over verdien av å ha et arbeid, og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø (samfunnsfag)
 • diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet (samfunnsfag)
 • gjøre greie for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår (samfunnsfag)
 • drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked (samfunnsfag)
 • gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet om representasjon fra urfolk og minoriteter (samfunnsfag)
 • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskeretter (samfunnsfag)
 • gjøre greie for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet (samfunnsfag)
 • drøfte hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor (samfunnsfag)

 

 • kjenne til arbeidsmiljøloven og drøfte verdien av HMS i arbeidslivet
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)
 • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangre brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger (norsk)
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende (norsk 10. trinn)
 • gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn (norsk)
 • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster (norsk)

Modul 2

Regelmessig renhold

Deltakeren opparbeider kompetanse i grunnleggende renholdsmetodikk av ulike typer overflater og lokaler på området regelmessig renhold (daglig renhold, fast renhold, løpende renhold). Deltageren opparbeider også kompetanse i kommunikasjon og kundebehandling, ergonomiske prinsipper, risikovurdering og å kunne utføre renhold og vedlikehold etter regler for helse, miljø og sikkerhet i regelmessig renhold.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk og engelsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • vurdere renholdsmetoder for ulike type overflatematerialer på himling, vegger, gulv og inventar
 • velge renholdsutstyr ut fra ergonomiske prinsipper
 • foreta risikovurdering og bruke egnet vernutstyr
 • bruke egnet arbeidsutstyr, metoder og maskiner, arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper
 • utføre renhold og vedlikehold i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • vurdere kvalitet og estetikk i arbeidet
 • kildesortere og håndtere helsefarlige kjemikalier og spesialavfall etter gjeldende regelverk
 • utføre arbeid i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre profesjonell kundebehandling og service
 • bruke digitale verktøy i arbeid med informasjon og dokumentasjon
 • bruke maskinelt renholdsutstyr
 • utføre regelmessig og periodisk renhold
 • rapportere avvik og utbedre feil og mangler (Vg2 overflateteknikk)

 

 • lese et representativt utvalg sakprosatekster fra samtiden og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster (norsk)
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner (norsk)
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner (norsk)
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (norsk)

 

 • forstå og bruke et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram (engelsk)
 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram (engelsk)

Modul 3

Periodisk renhold

Deltakeren opparbeider kompetanse i periodisk renhold (temporært renhold, hovedrenhold). Deltageren opparbeider kompetanse i vedlikehold av ulike overflater og metoder for mer krevende renholdsoppgaver. Deltageren opparbeider også kompetanse i ergonomiske prinsipper, risikovurdering og å kunne utføre renhold og vedlikehold etter regler for helse, miljø og sikkerhet i periodisk renhold.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk og naturfag som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • utføre ulike typer overflatebehandling for å sikre et godt innemiljø
 • bruke maskinelt renholdsutstyr
 • utføre regelmessig og periodisk renholdarbeide i tråd med ergonomiske prinsipper
 • foreta risikovurdering og bruke egnet vernutstyr
 • kildesortere og håndtere helsefarlige kjemikalier og spesialavfall etter gjeldende regelverk
 • utføre arbeid i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre profesjonell kundebehandling og service
 • rapportere avvik og utbedre feil og mangler (Vg2 overflateteknikk)
 • bruke stiger, arbeidsplattformer og stillas (Vg2 overflateteknikk)

 

 • lese et representativt utvalg sakprosatekster fra samtiden og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster (norsk)
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner (norsk)
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner (norsk)
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (norsk)

 

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling (naturfag)
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster (naturfag)

Modul 4

Spesialrenhold

Deltakeren opparbeider kompetanse i spesialrenhold som ikke omfattes av regelmessig eller periodisk renhold. Deltageren opparbeider også kompetanse i ergonomiske prinsipper, risikovurdering og å kunne utføre renhold og vedlikehold etter regler for helse, miljø og sikkerhet i spesialrenhold.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • bruke maskinelt renholdsutstyr
 • foreta risikovurdering og bruke egnet vernutstyr
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper
 • utføre spesialrenhold for å forebygge smitte
 • rengjøre datamaskiner, audiovisuelt utstyr og telefoner
 • fjerne tagging og graffiti og gjøre rede for ulike typer fasaderenhold
 • kildesortere og håndtere helsefarlige kjemikalier og spesialavfall etter gjeldende regelverk
 • utføre arbeid i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre profesjonell kundebehandling og service
 • rapportere avvik og utbedre feil og mangler (Vg2 overflateteknikk)
 • bruke stiger, arbeidsplattformer og stillas (Vg2 overflateteknikk)

 

 • lese et representativt utvalg sakprosatekster fra samtiden og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster (norsk)
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner (norsk)
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner (norsk)
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (norsk)

Modul 5

Renholdsplanlegging og renhold i et samfunnsperspektiv

Deltakeren opparbeider kompetanse i planlegging av eget og andres arbeid, fagets historie og betydning i samfunnet. Deltakeren opparbeider også kompetanse i å kunne planlegge renhold og vedlikehold etter regler for helse, miljø og sikkerhet.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk og matematikk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • følge etiske retningslinjer for faget og bransjen
 • utføre renhold av myke, halvharde og harde overflater
 • begrunne valg av kjemikalier, utstyr og metoder
 • identifisere ulike typer smuss, utføre egnet renhold og vurdere resultatet
 • gjøre rede for gjeldende regelverk om helse, miljø og sikkerhet og om kvalitetssikringsrutiner
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen
 • planlegge og kalkulere arbeid etter tegninger og beskrivelser
 • bruke digitale verktøy for planlegging og beregning
 • vurdere renholdsbehov, utarbeide renholdsplaner og rapportere om dette
 • velge kostnadseffektive metoder
 • bruke måleinstrumenter som ledd i å sikre godt inneklima
 • gjøre rede for avtaleverk som regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver (Vg2 overflateteknikk)

 

 • lese et representativt utvalg sakprosatekster fra samtiden og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster (norsk)
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner (norsk)
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner (norsk)
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (norsk)

 

 • gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten digitale verktøy, presentere resultatene og vurdere hvor rimelige de er (matematikk)
 • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger (matematikk)
 • tolke og bruke formler som gjelder dagligliv og yrkesliv (matematikk)
 • regne med forhold, prosent og vekstfaktor (matematikk)
 • løse problemer som gjelder lengde, areal og volum (matematikk)
 • regne med ulike måleenheter, bruke ulike måleredskaper, vurdere hvilke måleredskaper som er hensiktsmessige, og vurdere måleusikkerheten (matematikk)
 • tolke, lage og bruke skisser og arbeidstegninger på problemstillinger fra yrkesliv og presentere og begrunne løsninger (matematikk)
 • gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter (matematikk)
 • vurdere forbruk og sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark (matematikk)

Vurdering

Vg3 renholdsoperatørfaget

Regler for vurdering av modulene

Deltakerne i modulforsøket skal etter opplæring i hver modul ha en vurdering og dokumentasjon av vurderingen. Vurderingen skal foretas lokalt på bakgrunn av bestemmelsene om underveisvurdering i forskrift til opplæringsloven §§ 3-11 og 4-7.

Vurderingen skal gi uttrykk for om kompetansen til deltakeren ved avslutningen av opplæringen i modulen er godkjent/ikke godkjent. Godkjent vil tilsvare karakteren 2 eller bedre.

Vurdering i modulene
ModulVurdering
Modul 1 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 2 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 3 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 4 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 5 Godkjent / Ikke godkjent

For å kunne melde seg opp til fag- og svenneprøven må deltakerne i forsøket ha fått vurderingen «godkjent» i alle modulene. Vilkåret for å få utskrevet fag/svennebrev er i enkelte lærefag knyttet til offentlige nasjonale eller internasjonale sertifiseringer. Slike sertifiseringsforutsetninger gjelder derfor også i forsøket, jf. Forskrift til opplæringsloven § 3-67 sjette ledd.

Bestemmelse for sluttvurdering

FagprøveOrdning

Vg3 renholdsoperatørfaget

Alle skal opp til fagprøven som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på tre virkedager

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!