Voenges byjrese jïh siebriedahke – sørsamisk

Darjoeh plakaatem

Ussjedidie ektesne jïh darjode plakaatem voenges byjrese jïh siebriedahken bïjre dijjen maanagïertesne.

Voenges byjrese jïh siebriedahke

Mannasinie daate vihkeles?

Maam mijjieh darjobe?

Barkoem vuarjasjidh