Såjhtoe – sørsamisk

Darjoeh plakaatem

Ussjedidie ektesne jïh darjode plakaatem såjhtoen bïjre dijjen maanagïertesne.

Såjhtoe

Mannasinie daate vihkeles?

Maam mijjieh darjobe?

Barkoem vuarjasjidh