Maanah meatan årroeh – sørsamisk

Darjoeh plakaatem

Ussjedidie ektesne jïh darjode plakaatem guktie maanah meatan årroeh dijjen maanagïertesne.

Maanah meatan årroeh

Mannasinie daate vihkeles?

Maam mijjieh darjobe?

Barkoem vuarjasjidh