Lïerehtimmie – sørsamisk

Darjoeh plakaatem

Ussjedidie ektesne jïh darjode plakaatem lïerehtimmien bïjre dijjen maanagïertesne.

Lïerehtimmie

Mannasinie daate vihkeles?

Maam mijjieh darjobe?

Barkoem vuarjasjidh