Håndtering av kriser og sorg i barnehagen

Kjennetegn på krise og sorg

 • En krise innebærer et brudd med det som er kjent, forutsigbart og trygt.
 • Alle plutselige tap og mange forventede tap kan utløse sorg hos barn.
 • Sorg er en normal reaksjon på tap.

Barn reagerer ulikt. Hvordan personalet møter, snakker med og tar vare på barna, vil i stor grad kunne påvirke barnas reaksjoner. Hvordan barn oppfatter situasjonen, vil avgjøre om de anser den som kritisk. Voksne kan ikke alltid forstå hvor sterkt barna er berørt. Derfor er det viktig at voksne - uavhengig av hvordan de oppfatter krisen - hjelper barna til å tilegne seg gode mestringsmetoder. Gjennom samspillet med voksne kan barnet lære å regulere følelser og bremse vanskelige tanker. Voksne er viktige rollemodeller for barns mestring av vanskelige situasjoner.

Det finnes ingen universelle svar på hvordan det er rett eller best å handle i en gitt krisesituasjon. Det sentrale er at voksne hjelper barn til å forstå den aktuelle situasjonen. Barnet bør også få hjelp til å forstå sine egne og de voksnes reaksjoner. God kommunikasjon mellom alle berørte er svært viktig ved kriser og sorg, både i akuttfasen og i oppfølgingen over tid.

Krisereaksjoner hos barn kan skyldes

 • alvorlig sykdom eller død i familien eller i nær omgangskrets
 • skilsmisse og flytting
 • at noen i barnehagen mister en nærstående, eller at noe skjer med ansatte eller andre barn i barnehagen
 • ulykker eller andre kritiske situasjoner som barnet ser, er innblandet i eller hører om
 • at barnet opplever stor frykt og tror at det er i fare
 • skremmende hendelser som formidles i medier

Barns forståelse av kriser og sorg

Barn er like forskjellige som oss voksne, og de forstår og reagerer ulikt i ulike situasjoner. Noen er robuste, andre mer sensitive. Barnehagepersonalet er i en unik situasjon fordi de kjenner barnet og vet hvordan barnet vanligvis er. Voksne undervurderer ofte barns opplevelse av kriser og sorg. Dette fordi barn lett lar seg distrahere og går inn og ut av følelser og tanker. Tårer og savn kan i neste øyeblikk erstattes av smil og latter. Dette krever årvåkne voksne. Trygge voksne som opptrer rolig og gir god informasjon, kan utgjøre en forskjell for hvordan et barn kommer gjennom en alvorlig situasjon.

Noen kjennetegn på barns forståelse av kriser og sorg

 • Små barn tar ofte ting bokstavelig.
 • Barn klarer ofte ikke å se langsiktige konsekvenser.
 • Barn følger med, tenker over det de hører og ser, og trekker egne konklusjoner.
 • Barn kan lett misforstå og få skyldfølelse fordi de ikke har nok erfaring til å tolke det som skjer.
 • Barn kan forsøke å skyve bort det som er skremmende eller vanskelig å forstå, uten at det vonde blir borte av den grunn.

Vanlige, umiddelbare reaksjoner kan være

 • sjokk, skyldfølelse og manglende forståelse av hva som har skjedd
 • alt fra sterke følelsesutbrudd til ingen reaksjon i det hele tatt
 • fornektelse og protest
 • mange direkte spørsmål
 • tilbaketrukkenhet eller stort behov for nærhet

Vanlige etterreaksjoner kan være

 • tristhet, lengsel og savn
 • frykt, engstelse og uro
 • skyldfølelse og selvbebreidelser
 • regresjon (tap av etablerte ferdigheter)
 • irritabilitet, sinne, aggresjon og trass
 • separasjonsangst
 • oppmerksomhetskrevende atferd
 • tilbaketrekking og sosiale vansker
 • mageknip, kvalme og hodepine

Dette er ingen fullstendig liste, men noen av de vanligste reaksjonene blant barn etter sorg og krisesituasjoner.