Afasi og andre erverva kommunikasjonsvanskar

Afasi og andre erverva kommunikasjonsvanskar rammar brått, og vanskane kan føre til store endringar i livet.

De som jobbar i barnehagar og skular, bør vite kva som kjenneteiknar erverva kommunikasjonsvanskar, og korleis de best mogleg kan leggje til rette for kvart enkelt barn eller kvar enkelt elev.