Veilederen Spesialpedagogisk hjelp

4.4 Det er ingen tidsfrist for å be om spesialpedagogisk hjelp

Barnehageloven åpner ikke for at kommunen kan sette absolutte frister for når eventuelle henvendelser om spesialpedagogisk hjelp må være sendt. Foreldrene kan når som helst i løpet av året be om en vurdering.