Er det noen ord du ikke forstår?

Av og til bruker voksne vanskelige ord. Her finner du en forklaring på ordene vi bruker når vi snakker om mobbing. Ordlisten er i alfabetisk rekkefølge. 

Aktivitetsplikt

Alle som jobber på skolen har plikt til å gjøre noe hvis de oppdager mobbing eller har mistanke om at noen ikke har det bra på skolen. Aktivitetsplikten består av fem punkter:

  1. følge med
  2. gripe inn
  3. varsle
  4. undersøke saken
  5. lage en plan for hva som skal gjøres

Alle som jobber på skolen må følge med, gripe inn og varsle rektor. Skolen skal undersøke saken og lage en plan for hva som skal gjøres.

Diskriminering

Å diskriminere noen er å behandle noen dårligere enn andre, for eksempel på grunn av kjønn, religion, hvor man kommer fra, hvem man har følelser for, eller hvordan man ser ut.

Håndhevingsordning

Hvis en elev ikke har det bra på skolen og opplever at skolen ikke har tatt tak i problemet, kan eleven eller foreldrene melde saken til statsforvalteren.

Statsforvalteren vil da undersøke om skolen har gjennomført punktene i aktivitetsplikten. Hvis skolen ikke har gjort det, vil statsforvalteren følge opp saken videre og sørge for at skolen setter inn tiltak.

Opplæringsloven

Opplæringsloven er en lov skolen må følge. Der står det at skolen skal sørge for at alle elever har det trygt og godt på skolen. I tillegg inneholder loven mange andre regler.

Psykososialt miljø

Alle har rett til et skolemiljø som er godt og trygt. Når du er trygg, har venner og trives, er det større mulighet for at du lærer det du skal på skolen. De voksne på skolen har ansvaret for å samarbeide med elevene om å lage et miljø der elevene trives. Retten til å ha det bra gjelder også på SFO, leksehjelpen, skoleveien og skolebussen.

Skoleeier

Skoleeieren betyr det samme som kommune og fylkeskommune. Kommunen eier grunnskolene, og fylkeskommunene eier de videregående skolene. Private skoler, eller frittstående skoler som de også kalles, eies ikke av kommunen eller fylkeskommunen, men kan for eksempel eies av et selskap.

Statsforvalteren

Statsforvalteren er en person som har ansvaret for å passe på at kommunene følger de lover og regler som gjelder.

Statsforvalteren er også et kontor i hvert fylke som har ansvaret for å passe på at skolen følger lovene og reglene som gjelder. Statsforvalterne har bedt om å få beskjed fra barn og ungdom som ikke er fornøyde med hva skolen gjør for at du skal få det bra på skolen.

Statsforvalteren kan også gi deg råd om dine rettigheter. Her finner du din Statsforvalter.

 

Taushetsplikt

Taushetsplikt er en plikt til ikke å gi informasjon om deg videre til andre. Personer som jobber på skolen har taushetsplikt. Hvis en som jobber på skolen bryter taushetsplikten, det vil si at de forteller til andre noe de skulle ha holdt for seg selv om deg, kan de få straff eller bot.

Noen ganger må de likevel bryte taushetsplikten sin. I tilfeller hvor de mener at du trenger hjelp, har de plikt til å gi informasjonen videre til noen som kan hjelpe deg.