Samtaleguide om barnets morsmål

Rammeplanen slår fast at personalet skal følge med på barnas kommunikasjon og språk, og fange opp og støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker. Flerspråklige barn skal støttes i å bruke sitt morsmål, samtidig som barnas norsk- eller samiskspråklige kompetanse skal utvikles.

Det kan være utfordrende å fange opp og støtte flerspråklige barn som er forsinket i morsmålsutviklingen. Samtaleguide om barnets morsmål er ment å hjelpe barnehagen med denne oppgaven, og samtidig legge grunnlag for et godt foreldresamarbeid knyttet til dette arbeidet.

Når kan samtaleguiden brukes?

Samtaleguiden kan brukes når pedagogen ser at et flerspråklig barns språkutvikling ikke er helt som forventet, og har behov for mer kunnskap om barnets morsmålsutvikling. Foreldrene har verdifull kunnskap om barnets tidlige språkutvikling i morsmålet. En samtale med foreldrene kan danne grunnlag for et godt foreldresamarbeid om barnets språk, både norsk/samisk og morsmål.

Hvordan brukes samtaleguiden?

Det er to hovedtema samtaleguiden vil kunne gi mer informasjon om. Det ene handler om hvordan barnehagen best mulig kan støtte og inspirere barn til å være språklig aktive. Det andre handler om vurderingen av barnets samlede språkkompetanse og språkutvikling.