Webinar: Samarbeidet lokalt om innføringa av LK20/LK20S

Innføringa av nytt læreplanverk krev samarbeid lokalt, og det er ulike måtar å organisere samarbeidet på. I mars inviterte Udir og partane i strategien for fagfornyinga til webinar om innføringa av LK20/LK20S. Du kan se opptaket her. 

 

Temaa på webinaret var:

 • Elevmedverknad og utforskande læringsprosessar
 • Partssamarbeid og profesjonsfellesskap
 • Ulike roller i det lokale kvalitetsutviklingsarbeidet
Program
TidTema
14.00 – 14.05

Velkommen v/ kunnskapsminister Tonje Brenna og leiar i Elevorganisasjonen, Aslak Berntsen Husby 

14.05 – 14.15

Introduksjon v/ Marlen Faannessen, programleiar

14.15 – 14.30

Tema 1: Elevmedverknad og utforskande læringsprosessar

Praksiseksempel

 • Teknologiverkstad med problemløysing på tvers av programområde v/ Vennesla videregående skole
 • Korleis styrke elevmedverknad i norske skoler i tråd med nytt læreplanverk? FoU-prosjekt mellom Elevorganisasjonen og KS
 • Estetiske læringsprosessar i alle fag v/ Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
14.30 – 14.40

Felles refleksjon 
v/ Aslak Berntsen Husby, leiar i Elevorganisasjonen

14.40 – 14.45

Pause

14.45 – 15.10

Tema 2: Partssamarbeid og profesjonsfellesskap

Helsing frå Utdanningsforbundet v/ Steffen Handal

Praksiseksempel

 • Profesjonsfellesskapets rolle i innføringa av LK20S v/ Samisk videregående skole i Karasjok
 • Samarbeid mellom tillitsvalde og leiing i arbeidet med fagfornyinga v/ Meldal videregående skole
 • Skoleutvikling innanfrå v/ Kattem skole
 15.10 – 15.25 Felles refleksjon 
v/ Idar Notøy, Utdanningsforbundet Nordland, Wenche Lien, rektor ved Sande videregående skole og Helge Kristian Galdal, direktør opplæring og folkehelse, Vestfold og Telemark fylkeskommune
15.25 – 15.40

Tema 3: Ulike roller i det lokale kvalitetsutviklingsarbeidet

Helsing frå KS v/ Kristin Holm Jensen

Praksiseksempel

 • Samarbeid mellom skole, kommune og universitet om digital kompetanse v/ Didaktisk digitalt verkstad, Universitetet i Stavanger
 • Samarbeid og tverrfagleg arbeid på skolen og mellom skolar i Lier kommune
15.40 – 15.55

Felles refleksjon
v/ Sølvi Lillejord, regional koordinator for UH-region Vest og Julie Ek Holst-Jæger, kommunalsjef oppvekst, Bærum kommune

15.55 – 16.00

Avslutning v/ Anne Magdalena Solbu Kleiven, divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet

Vi arrangerte webinaret i samarbeid med Sametinget, Elevorganisasjonen, KS, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Universitets- og høgskolerådet og Utdanningsforbundet.