Støtte til arbeid med samisk innhold i fagene

Samisk innhold i fagene og på tvers av fag

Samisk innhold er en integrert del av fagene gjennom overordnet del og de ulike læreplanene. I overordnet del: Identitet og kulturelt mangfold, står det at den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge. Identitet og kulturelt mangfold er en del av verdigrunnlaget for skolen og inkluderer samisk identitet og kultur. 

Gjennom opplæringen skal elevene få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. Elevene skal lære om mangfold og variasjon innenfor samisk kultur og samfunnsliv.

Dere kan jobbe med samisk innhold i skolen både innenfor et fag og på tvers av fag. Det samiske innholdet fra overordnet del kan være tydelig uttrykt i kompetansemålene, men det er også mange kompetansemål der det samiske er med implisitt. Her kan dere inkludere samisk innhold i opplæringen, selv om ordet «samisk» ikke inngår i målformuleringen.

I den enkelte læreplanen kan også det samiske innholdet være omtalt i teksten «Om faget» og i kjerneelementene. Kjerneelementene rammer inn det mest betydningsfulle innholdet som eleven skal lære for å kunne mestre og anvende faget, og som kompetansemålene skal forstås ut fra.

Målgruppa for denne støtteressursen er lærere i grunnskolen. Her finner dere eksempler på hvordan temaer fra overordnet del inngår i fagene KRLE, mat og helse, naturfag og samfunnsfag, og hvordan de kan være tverrfaglige. Mye av innholdet kan også være relevant for lærere i andre fag. Dere finner også aktuelle refleksjonsspørsmål, eksempler på kompetansemål der samisk innhold kan inngå, og flere ressurser som kan være relevante.

Støtteressursen gir informasjon og kunnskap om sentrale samiske forhold og kan brukes i planleggingen av opplæringen for elevene. Tematikker fra støtteressursen kan inkluderes når elevene arbeider med ulike problemstillinger for å fremme refleksjon og kritisk tenkning.

Støtteressursen er utviklet i samarbeid mellom Sametinget og Utdanningsdirektoratet.

Mangfold og variasjon i samisk kultur og samfunnsliv

 

Kart som viser at samer er spredt over hele norden.

Sápmi/Sábme/Saepmie er spredt over et stort geografisk område i Norge, Sverige, Finland og Russland. I Norge har samene tradisjonelt bosatt seg fra Finnmark i nord til Hedmarken og Elgåområdet i sør. En felles historie og kultur binder samer sammen til ett folk. Det er likevel et stort mangfold og mye variasjon i samisk kultur og kulturliv, blant annet på grunn av den geografiske spredningen. 

Det finnes mange samiske språk. Det er også variasjoner i tradisjonelle næringsveier, bruk av naturen, leveformer, mattradisjoner, kofter, duodji/duodje/duedtie og joiketradisjoner. Tilhørigheten til et område, naturen og slektsbånd er betydningsfullt for mange samer. Denne områdetilhørigheten kan være viktig for identiteten, også for dem som ikke lenger bor i de tradisjonelle samiske områdene. 

Samtidig er det store forskjeller på hva som er viktig for identiteten til samene og den enkelte. Noen har vokst opp i et samfunn der samisk kultur er levende og synlig. Andre finner tilbake til sin samiske identitet etter fornorskningen som følge av samepolitisk arbeid, samebevegelsen og dagens endringer i norsk politikk. Noen bor i tettbygde strøk og byer og jobber i tertiærnæringer, mens andre bor i et tradisjonelt samisk område og lever av de tradisjonelle samiske næringene. Det er mange måter å være samisk på. Denne støtteressursen og fagtekstene gir noen eksempler, men kan ikke dekke hele mangfoldet i Sápmi/Sábme/Saepmie. 

Urfolksperspektiver i opplæringen i fag

Samene i Norge har ifølge ILO-konvensjonen status som urfolk. Demokrati og medvirkning er et sentralt tema i overordnet del, hvor det blant annet er beskrevet at urfolksperspektivet er en del av elevenes demokratiopplæring. Skolen skal ha som mål at elevene får mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis. Å ha et urfolksperspektiv, eller -perspektiver, krever mer enn generelle faktakunnskaper om samer og andre urfolk. Det krever også at elevene utvikler bevissthet om både minoritets- og majoritetsperspektiver, og at skolen kan skape rom for samarbeid, dialog og meningsbrytning.  

I stedet for å ha samer som et enkeltstående tema i faget, kan dere inkludere det samiske og urfolk som et av flere perspektiver i arbeidet med ulike temaer gjennom skoleåret og skoleløpet. Dette kan dere for eksempel gjøre i arbeidet med identitet, tro, fortellinger, rasisme eller ulike interesser i bruk av arealer. Det er også mulig å inkludere samisk musikk, kunst, duodji/duodje/duedtie, litteratur og mat i arbeid med fagene. 

Tverrfaglig arbeid med samisk innhold

Samtidig som samisk innhold inngår i kompetansen i det enkelte faget, er det mange elementer som går igjen i flere fag. Dette gir dere gode muligheter til å tenke tverrfaglig når dere planlegger læringsaktiviteter.

Her er noen forslag til temaer og eksempler på hvordan de kan kobles sammen med kompetansemål fra fagene KRLE, mat og helse, naturfag og samfunnsfag. Lignende temaer og mål kan også kobles til andre læreplaner for fag. 

Kompetanse i fagene

Refleksjonsspørsmål

ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter

Refleksjonsspørsmål

Refleksjonsspørsmål

Ressurser i arbeid med samisk innhold i fagene