Kjennetegn på måloppnåelse – norsk tegnspråk vg2 YF

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i norsk tegnspråk (NOR04-05) De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven avleser tegnspråkfaglige og yrkesfaglige tekster. Eleven reflekterer over innhold og beskriver enkelte sammenhenger i faget og mellom fag.Eleven avleser tegnspråkfaglige og yrkesfaglige tekster og viser god forståelse. Eleven reflekterer over innhold og gjør rede for sammenhenger i faget og mellom fag.Eleven avleser tegnspråkfaglige og yrkesfaglige tekster og viser svært god forståelse. Eleven reflekterer over innhold, underbygger sin forståelse av tekstene og trekker linjer i faget og mellom fag.
Eleven kommuniserer forståelig med bruk av noe fagspråk i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål.Eleven kommuniserer klart og forståelig med bruk av fagspråk i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål.Eleven kommuniserer klart og variert med presist fagspråk i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål.
Eleven bruker og viser til kilder i egne tekster.Eleven bruker ulike kilder og viser til kildene på en etterrettelig måte i egne tekster.Eleven kombinerer informasjon fra ulike kilder og viser til kildene på en ryddig og etterrettelig måte i egne tekster.
Eleven deltar i samtaler og diskusjoner, avleser, svarer på andres innspill og begrunner til en viss grad egne synspunkter.Eleven deltar i samtaler og diskusjoner, avleser, stiller oppklarende spørsmål og argumenterer for egne synspunkter.Eleven deltar i samtaler og diskusjoner, avleser, stiller oppklarende og utdypende spørsmål og underbygger egne synspunkter med saklig og sammenhengende argumentasjon.
Eleven produserer tekster med en viss tegnspråklig struktur og sammenheng. Eleven bruker virkemidler og eksperimenterer med enkelte uttrykksformer.Eleven produserer tekster med god tegnspråklig struktur og sammenheng. Eleven bruker varierte virkemidler og eksperimenterer med uttrykksformer.Eleven produserer tekster med tydelig tegnspråklig struktur og klar sammenheng. Eleven bruker hensiktsmessige virkemidler og eksperimenterer med ulike uttrykksformer.