Hva er nytt i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring

Elevene skal ha en progresjon i grunnleggende språkferdigheter, med særlig vekt på lytteforståelse, uttale, ordforråd og begrepsapparat.

Læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge gjelder for elever i videregående opplæring, privatister, og deltakere i videregående opplæring spesielt organisert for voksne. Elever i videregående opplæring kan følge læreplanen hvis de har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og kortere enn seks års botid i Norge når de skal opp til eksamen. Elever som får utvidet opplæringstid kan også bruke planen i den utvidede perioden og elever med voksenrett etter opplæringsloven § 4A-3 kan bruke planen. For disse elevene gjelder ikke botidsbegrensningene.

Faget er både et språkfag og et kulturfag som utvikler elevenes språkkompetanse i norsk, samtidig som det gir innsikt i og forståelse for norsk kulturarv og det norske samfunnet elevene er en del av. Faget legger fortsatt til grunn at elevenes språklige og kulturelle bakgrunn er en ressurs for den enkelte og for samfunnet, men læreplanen legger i større grad vekt på å gi elevene et språklig fundament som setter dem i stand til å fungere godt i andre fag.

Språklæring er prioritert på alle nivåer og progresjonen i grunnleggende språkferdigheter er tydeliggjort, med særlig vekt på utviklingen av lytteforståelse, uttale, ordforråd og begrepsapparat. Læreplanen vektlegger at elevene skal utvikle digitale ferdigheter; det gjelder både informasjonsinnhenting, tekstskaping og kommunikasjon. Elevene skal bruke nettressurser aktivt i språklæringsarbeidet, og lære å være bevisste om egen bruk av digitale medier.

Innholdet i faget er konkretisert i en slik grad at det gir tydelig retning uten å begrense lærerens handlingsrom til å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs forutsetninger og behov.

På yrkesfag har en fjerdedel av kompetansemålene fått yrkesfaglig innhold for å gjøre opplæringen mer relevant for elevene. Tilsvarende er mål på studieforberedende utdanningsprogram gjort mer studierettet for å forberede elevene bedre på videre utdanning.

Elever som har rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12, har fortsatt rett til dette også på Vg1. Det er skoleeier som har ansvar for å legge til rette for særskilt språkopplæring.Timefordelingen mellom norsk og engelsk er endret på de yrkesfaglige studieretningene. Elevene skal ha hele opplæringen i engelsk på Vg1, mens opplæringen i norsk er lagt til Vg2. 

De viktigste endringene i norsk for språklige minoriteter er også oppsummert i denne filmen.