Hva er nytt i geografi og geografi samisk?

Læreplanen legger vekt på at elevene skal lære om sammenhengen mellom natur og samfunn, og om hvordan menneskeskapt aktivitet påvirker naturen og motsatt.

Læreplanen legger opp til en utforskende og reflekterende tilnærming til kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i faget. Elevene skal på den måten få et grunnlag til å møte framtiden som løsningsorienterte medborgere som handler bærekraftig og tar ansvarlige valg, i dag og i framtiden. 

Læreplanen har færre og mer åpne kompetansemål. Læreplanen legger slik til rette for dybdelæring og gir lærere og elever et større handlingsrom til å velge innhold som tar utgangspunkt i dagsaktuelle hendelser, problemstillinger eller debatter, lokalt eller globalt. Et tilstrekkelig handlingsrom og et redusert omfang gir bedre muligheter for å se kompetansemål i sammenheng, som igjen vil bidra til at elevene kan fordype seg i relevante temaer som engasjerer og motiverer elevene.