Hva er nytt i fremmedspråk?

Kommunikasjon er det viktigste i faget, og elevene skal lære å forstå egen og andres kulturelle bakgrunn slik at de kan kommunisere effektivt i ulike sammenhenger.

Læreplanene i fremmedspråk er felles for alle fremmedspråkene. I dag gjelder læreplanen for 43 språk i videregående opplæring og må også kunne brukes i grunnskolen på nivå I for andre språk som ikke har eksamen i dag. I tillegg må den kunne brukes av nye språk som i framtiden kan komme på eksamensplanen. Læreplanene må derfor fortolkes med utgangspunkt i hvert enkelt språks egenart. Hva som er forventet kompetanse vil være ulikt mellom for eksempel kinesisk, tigrinja og tysk.

Læreplanen vektlegger kommunikasjon som det viktigste i faget, og det er synliggjort i kompetansemålene. Læreplanen tydeliggjør den kommunikative kompetansen, det vil si det å forstå og bli forstått. Dette omfatter kritisk bruk av ulike hjelpemidler, digitale verktøy og medier. Elevene skal lære å forstå egen og andres kulturelle bakgrunn slik at de kan kommunisere effektivt i ulike sammenhenger.

Læreplanen legger til rette for at elevene skal bli aktive språkbrukere som kan delta i varierte og autentiske kommunikasjonssituasjoner. Elevene skal lære å samhandle og skal oppleve glede i møte med andre mennesker og kulturer. De skal ta språket i bruk og skal kunne lytte, samtale, lese og skrive både med og uten hjelpemidler.

 Målet er at elevene opplever flerspråklighet som en ressurs, både i skolen og ellers i samfunnet. Progresjon er tydeliggjort gjennom lik struktur for alle nivåer og læreplanene har en tilnærming til det felles europeiske rammeverket for språk.

De viktigste endringene i fremmedspråk er også oppsummert i denne filmen.