Dialogkonferanse

Dialogkonferanse er en metode å organisere et møte på der målet er å bruke dialogen aktivt for å utforske og fremme læring.  

Det er mange måter å organisere en dialogkonferanse på. Tydelig ledelse av prosessen bidrar til at deltakerne lettere tar spranget fra erfaringsdeling til læring.

Rom 1

Erfaringsdeling

Organisering: grupper på tvers
(barnehager, avdelinger, skoler, trinn, fag eller lignende)
Varighet: 45-60 min.

Rom 2

Faglig input

Organisering: plenum
Varighet: 30-45 min.

Rom 3

Gruppeinndeling

Organisering: grupper på tvers 
(barnehager, avdelinger, skoler, trinn, fag eller lignende)
Varighet: 45-60 min.

Rom 4

Veien videre

Organisering: plenum
Varighet: 30 min.

Som tabellen viser, tar rom 1 og 3 utgangspunkt i grupper og rom 2 og 4 organiseres i plenum. Dette kan endres både med tanke på rekkefølge og organisering, men ved førstegangs utprøving, anbefaler vi oppsettet ovenfor. 

Rom 1

I rom 1 er det erfaringsdeling som står i sentrum. Det vil si at alle deltakerne på dialogkonferanse må ha forberedt seg på deling i forkant. Det kan være en praksisfortelling, noe som er prøvd ut, eller en utfordring som deltakeren ønsker innspill på.

Rom 2

I rom 2 er det vanlig å trekke inn teori som er relevant for temaet på dialogkonferansen. Teori som kan støtte opp under, belyse og forklare det deltakerne arbeidet med i rom 1 og som de skal fokusere på videre i rom 3. Faglig input bør ikke vare for lenge, men heller være kort og konsis. En eller flere av deltakerne kan gjerne ha ansvar for å legge fram teori, eller så kan man benytte andre/eksterne til å fylle dette rommet. 

Rom 3

I rom 3 er man tilbake i grupper, men denne gang i enhetlige grupper. Eksempler på dette er skolevise grupper, trinn, fagseksjon eller lignende. Her skal deltakerne ta med seg innspillene fra rom 1 og 2, og sammen belyse og reflektere rundt sin praksis. Hva kan man lære av og ta med seg fra praksisfortellingene, og hvordan kan teori knyttes opp til egen praksis? En annen måte å si dette på er: Hva har vi hørt, hva har vi lært, hva var lurt og hva vil vi ta med videre til vår/min praksis? 

Rom 4

I dette rommet rundes dialogkonferansen av. Den vanligst måten å gjøre dette på er i plenum, der de som leder konferansen trekker sammen trådene og gir deltakerne en tydelig bestilling (forberedelse) til neste dialogkonferanse. Her er det en forutsetning at man skal møtes igjen, og da blir perioden mellom dialogkonferansene svært viktig. Mellomperioden blir en form for utprøvingsperiode der deltakerne skal gjøre seg nye erfaringer, utforske egen praksis og forberede seg til å dele disse erfaringene.

Denne måten å organisere dialogkonferanser på har vært brukt som et virkemiddel i lærende nettverk i flere nasjonale satsinger i regi av Utdanningsdirektoratet. Oppsettet er utarbeidet av Torbjørn Lund, Universitetet i Tromsø.

Erfaringer med dialogkonferanser

Nedenfor har vi lagt inn to filmer der lærer og skoleleder deler erfaringer fra dialogkonferanse som metode.

Videre fordypning

Lund, T. (2011) Skoler i nettverk-Dialogkonferanser som læringsarena.