Mandat for samarbeidsforum

Samarbeidsforumets sammensetning

Samarbeidsforumet skal sikre medvirkning for aktørene i ordningen, og skal inkludere representanter for offentlige og private barnehage- og skoleeiere, universitet og høyskole med geografisk nærhet til regionen, KS, PBL og lærerorganisasjonene. For regional ordning skal også kommunen som lokal barnehagemyndighet være representert.

Representanter for andre fagorganisasjoner og eventuelt andre aktører kan inviteres til å delta.

Samarbeidsforumet må ivareta tilstrekkelig representativitet og ha en hensiktsmessig størrelse. Sammensetningen må sikre en god balanse mellom eiere, UH og organisasjonene. Det er statsforvalteren som fatter endelig beslutning om forumets sammensetning, etter dialog med eiere, UH-institusjoner og organisasjonene.

Samarbeidsforumets ansvar og oppgaver

Samarbeidsforum har to primære oppgaver: å bli enige om en felles årlig innstilling og bli enige om en overordnet, langsiktig plan.

Årlig innstilling

Samarbeidsforumet skal fatte beslutning om en felles årlig innstilling om lokal kompetanseutvikling for barnehager og/eller skoler i sin region. Innstillingen sendes til statsforvalteren. Samarbeidsforumet må bli enige om grunnlaget for prioriteringene. Hovedprinsippet er at samarbeidsforum drøfter seg frem til en enighet om felles innstilling. Dersom man ikke klarer å oppnå enighet, kan medlemmene i samarbeidsforum vurdere en avstemming. I så tilfelle kan statsforvalteren ikke stemme.

Innstillingen skal være basert på en vurdering fra barnehage- og skoleeiere om kompetanseutviklingsbehov, og skal være forankret i lokale planer og dialog med UH.

Samarbeidsforumets innstilling skal gi en oversikt over:

 • Hvilke tiltak som prioriteres, hvem som skal delta og tiltakenes varighet.
 • Hvordan tiltaket oppfyller kriteriene for tildeling av tilskuddsmidler.
 • Hvilke eiere og UH som samarbeider om tiltakene.
 • Hvordan midlene ønskes fordelt mellom de aktuelle tilskuddsmottakerne.
 • Bruk av midler til en eventuell koordinatorfunksjon.
 • Bruken av skoleeieres egenandel på 30 prosent.
 • Bruk av midler til andre tiltak enn barnehagebasert kompetanseutvikling i regional ordning (30- prosent delen).

For Kompetanseløftet skal innstillingen i tillegg synliggjøre hvordan Statped har vært involvert i vurdering av behov og tiltak, og i hvilken grad de er involvert i partnerskapene i samarbeid med UH. I tillegg skal innstillingen synliggjøre hvordan PPT og resten av laget rundt barnet og eleven er inkludert i målgruppen.

Innstillingen skal leveres til statsforvalteren årlig innen 15. mars.

Langsiktig plan

Prioriteringen av tiltak skal være forankret i en overordnet plan i samarbeidsforumet.

 • Planen skal vise samarbeidsforumets overordnede rammer og prioriteringer i et langsiktig perspektiv, og skal bidra til forutsigbarhet for eiere og UH.
 • Planen kan bygge på planer i underliggende nettverk der hvor det er aktuelt.
 • Planer kan ses i sammenheng og finansieres på tvers av regional- og desentralisert ordning og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering. Det vil si at midler fra regional- og desentralisert ordning kan benyttes til å styrke temaer knyttet til spesialpedagogikk og inkludering, men midler fra kompetanseløftet kan ikke benyttes til annen tematikk en det som ligger innenfor kompetanseløftet.

Samarbeidsforumets sekretariat

Statsforvalteren har sekretariatsansvar for samarbeidsforumet og deltar på møtene. Dette innebærer et ansvar for:

 • å forberede saksdokumenter, inkludert koordinere forumets arbeid med en langsiktig plan og årlige innstillinger
 • å sikre informasjonsflyt mellom samarbeidsforumets deltakere
 • å sikre aktørenes medvirkning i forumet
 • å sikre at Statped involveres i vurderingen av hvordan kompetansebehov knyttet til Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis kan møtes
 • å informere samarbeidsforumet om tilskuddsmottakeres rapportering