Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap / Ledelse av profesjonsfellesskap og læreplanarbeid

Studietilbud som støtter rektorer og skoleledere med utvikling av profesjonsfellesskap og innføring av fagfornyelsen. 

 

Formålet med studiene

Ledelse av lærings- og læreplanarbeid og ledelse av profesjonelle læringsfellesskap er et tilbud for rektorer og andre skoleledere i grunn- og videregående opplæring, som har gjennomført rektorutdanning eller tilsvarende utdanning. 

Studiene skal gi deg som er skoleleder kompetansen som er nødvendig for å kunne se muligheter og løse utfordringer. Det skal føre til konkret forbedring og endring ved din skole. Studiet er praksisnært og forskningsbasert.

Målet med modulene er å gi skoleledere kompetanse til å kunne:

  • tolke og forstå læreplanverket
  • bruke læreplanverket til å lede ansattes lærings- og utviklingsarbeid 
  • skape en fellesforståelse på skolen av sentrale begreper og prinsipper i læreplanverket
  • utvikle profesjonsfelleskapet ved skolen

Behov for lederkompetanse

Rektor er ansvarlig for at skolen har høy kvalitet i opplæringen. Rektor er ansvarlig for elevenes læringsresultater og skolemiljø og for å legge til rette for gode læringsprosesser på skolen. Rektor er ansvarlig for at alle ansatte får veiledning og støtte i sitt arbeid med å skape godt læringsmiljø for elevene. Rektors evne til å lede og utvikle lærings- og læreplanarbeid vil være avgjørende. Det forventes at rektor har tilstrekkelig god fagkompetanse og legitimitet til å kunne gjøre gode faglige vurderinger samt utnytte faglig kompetanse i organisasjonen. Rektors evne til å nyttiggjøre et relevant kunnskapsgrunnlag for skolens kvalitetsarbeid er avgjørende.

Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis. Skolen som samfunnsinstitusjon er forpliktet til å bygge på og praktisere verdiene og prinsippene for grunnopplæringen. Skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine ulike roller et felles ansvar for å legge til rette for god utvikling i skolen. De må sammen sørge for at skolens praksis er i samsvar med hele læreplanverket.

Rektors evne til å styrke og lede profesjonsfellesskapet og til å utvikle organisasjonskultur er avgjørende, slik at alle ansatte kan og vil hjelpe og støtte hverandre i arbeidet. I dette ligger at rektor må være inspirator og konfliktløser. Rektors evne til samarbeid med andre kolleger, skoler, skoleeier og andre eksterne aktører er også avgjørende, for å skape en skole som bidrar til barn og unges læring, mestring og trivsel.

Formålet med å fornye Kunnskapsløftet er å gjøre barn og unge bedre i stand til å møte og finne løsninger på dagens og fremtidens utfordringer. Elevene skal utvikle relevant kompetanse og gode verdier og holdninger som har betydning for den enkelte, i et samfunn preget av større kompleksitet, stort mangfold og rask endring. 

For å realisere intensjonene med fornyelsen av Kunnskapsløftet må skolene videreutvikle lærende profesjonsfellesskap som er preget av aktiv deltakelse, delingskultur og endringsvilje.