Juss for ledere

Et felles studietilbud for ledere av barnehager og skoler der du blir bedre kjent med lover og forskrifter som gjelder i barnehage og skole. 

Forstå mer av juss for ledere

Formålet med studiet

Studiet skal gi deg som er leder kompetanse som er nødvendig for å se på mulighet er og løse utfordringer ved din barnehage eller skole. Studiet er praksisnært og forskningsbasert.

Målet med modulen er å gi ledere juridisk kompetanse til å kunne:

  • etterleve regelverket og utnytte handlingsrommet 
  • håndtere barn-, elev- og personalsaker 
  • videreutvikle rutiner og systemer 

Behov for lederkompetanse

Styrer og rektor er ansvarlig for at barnehagens og skolens samfunnsoppdrag blir utført. Dette innebærer at leder handler på vegne av sentrale og lokale myndigheter. Det forutsettes at leder kjenner og følger lov og forskrift, herunder barnehage- og opplæringsloven, læreplanverket og rammeplan. Leder har også ansvar for å ha god intern administrasjon, styring og kontroll av virksomheten.

Leders evne til å lede alle ansatte i henhold til nasjonalt og lokalt vedtatt politikk er avgjørende.

En utfordring er at mange ledere ikke er klar over eller utnytter sitt handlingsrom. Derfor er kunnskap om lov- og avtaleverket og hvilken styringsrett leder har, særskilt viktig.

Det stilles store forventninger til ledere når det gjelder å etterleve regelverket og håndtere barn-, elev- og personalsaker på en god måte. Mange saker er krevende å løse, derfor må skoleledere ha en god system- og rolleforståelse. I tillegg er det viktig å være trygg i lederrollen og ha personlig og faglig styrke til å ta lederskap.

Det er stor variasjon når det gjelder barnehager- og skoler og eieres etterlevelse av regelverket. Det er ulike grunner til det, men kunnskap om hvordan et regelverk blir til og forståelse for formålet med reglene, er avgjørende for god regelverketterlevelse.

Mer kunnskap om det juridiske kan bidra til å øke handlingsrommet, samt gi økt trygghet og styrke til å løse saker.

De færreste saker kan løses ved å finne et fasitsvar i regelverket. Det må ofte utvises skjønn i behandlingen av saker. Skjønnsutøvelse kan være vanskelig, og krever at man har erfaring og kunnskap om gjeldende regelverk og intensjonen med disse. Det er heller ikke alltid jussen kan løse en konflikt eller problemstilling man står oppe i. Ofte kreves det også klokt lederskap, samhandling, pedagogisk innsikt etc. I tillegg kan et ledernettverk være viktig, som kan gi støtte, faglig råd, erfaringsdeling og samarbeid med kolleger.