Ledelse og digitalisering

Et studietilbud om hvordan rektorer og skoleledere kan skape en digitalt moden skole.

Forstå mer av digitalisering og ledelse

Formålet med studiet

Studiet skal gi deg som er skoleleder kompetansen som er nødvendig for å kunne se muligheter og løse utfordringer som fører til konkret forbedring og endring i din skole. Studiet er praksisnært og forskningsbasert.

Målet med modulen er å gi skoleledere kompetanse til å kunne:

  • lage et helhetlig planverk for digitalisering i skolen
  • kontinuerlig utvikle og utøve egen lederrolle i digitalisering i skolen
  • sørge for at skolen har gode digitale systemer, infrastruktur og prosesser for pedagogiske og administrative oppgaver
  • legge til rette for kontinuerlig utvikling av digital kompetanse for skolens ansatte
  • vurdere skolens bruk og behov for digitalt utstyr og ressurser

Behov for lederkompetanse

Rektor har ansvaret for utvikling og endring av skolen i takt med endringer internt og eksternt slik at organisasjonen til enhver tid er tilpasset oppgaver og kontekst. Som en del av dette har rektor også ansvar for at skolen har tilstrekkelig kompetanse til å løse nåværende og kommende oppgaver. Rektor har ansvar for at skolen fanger opp endringer i samfunnet så vel som i elevgrunnlaget, blant foresatte, i teknologi og politikk og i de fagene som kan være av betydning for skolens oppdrag og aktiviteter.

Rektors evne til strategisk ledelse, ledelse av utviklings- og endringsprosesser og ledelse av kompetanseutvikling er avgjørende, spesielt når det gjelder arbeidet med digitalisering i skolen. Digitalisering i skolen åpner for nye måter å drive undervisning og organisering av skolens virksomhet på.

Det er krevende å lede utviklingsarbeidet knyttet til digitalisering i skolen, bl.a. fordi det berører alt og alle, det endrer roller og det utfordrer tradisjonelle måter å drive skole og undervisning på. Digitalisering kan  innebære endring av skolens kultur. Den digitale utviklingen setter krav til at skolen kontinuerlig må være i en utviklingsprosess. Digitalisering innebærer å bevege seg inn i det ukjente og prøve ut nye måter å arbeide og undervise på. Det innebærer også risiko for å feile. Med digitalisering oppstår det også nye juridiske og etiske problemstillinger som må håndteres. Rektor og andre skoleledere har derfor behov for kompetanse innenfor mange områder i arbeidet med å lede skolen inn i en stadig sterkere digitalisert fremtid.