Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Et studietilbud om hvordan ledere i barnehage og skoler kan lede arbeidet med barnehage- og skolemiljø.

Formålet med studiet

Barnehage- og skolemiljø og ledelse er et tilbud til barnehageledere og skoleledere i grunn- og videregående opplæring, som har gjennomført styrere- eller rektorutdanningen eller tilsvarende lederutdanning. 


Studiet skal gi deg som er barnehage- eller skoleleder kompetansen som er nødvendig for å kunne se muligheter og løse utfordringer. Det skal føre til konkret forbedring og endring egen organisasjon. Studiet er praksisnært og forskningsbasert.


Målet med modulen er at:

  • barnehage- og skoleledere skal tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er nødvendige for å kunne:
    • fremme trygge og gode barnehage- og skolemiljø
    • forebygge mistrivsel og krenkelser
    • håndtere mistrivsel og krenkelser i egen barnehage eller skole
    • bidra i tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid med å utvikle et inkluderende lokalmiljø
  • den skal føre til konkret forbedring og endring i barnehagen eller skolens barnehage- eller skolemiljø

Behov for lederkompetanse

Ledelse av arbeid med barnehage- og skolemiljø er komplekst og sammensatt, og stiller ledere overfor krevende utfordringer, særlig når det gjelder håndtering av mobbing og andre krenkelser. Utdanningen omhandler både barnehage- og skolemiljøfremmende arbeid, krenkelsesforebyggende arbeid og håndtering av situasjoner og saker hvor barn og elever ikke opplever å ha et trygt og godt barnehage- eller skolemiljø.


Utdanningen omhandler også ledelse av arbeid for å fremme trygt og godt psykososialt barnehage- og skolemiljø, arbeid med nulltoleranse for og forebygging av krenkelser, og barnehagens og skolens aktivitetsplikt og lederes ansvar i dette arbeidet. Modulen har et helhetlig perspektiv på arbeid med barnehage- og skolemiljø og baserer seg på relevant forskningsbasert kunnskap som fører til utvikling av praksis og god ledelse.

Ledelsen har et særlig ansvar for fremme en kultur som bidrar til at alle barn og unge møtes med respekt og tillit. Derfor er leders evne til å bygge fellesskap, herunder profesjonsfellesskap, arbeidsmiljø, samarbeid og organisasjonskultur avgjørende, slik at alle ansatte kan og vil hjelpe og støtte hverandre i arbeidet. I jobben med å skape og opprettholde en god barnehage- og skolekultur, er det viktig å involvere alle som har tilknytning til barnehagen eller skolen. Lederes evne til å ivareta og samarbeide med barn, elever, foreldre, ansatte, andre barnehager og skoler, eier og lokale aktører er viktig.

Barnehagers og skolers virksomhet utvikles gjennom kollektive lærings- og utviklingsprosesser mellom ledere, lærere og andre ansatte, og ledelse av de kollektive prosessene framstår ofte som den tydeligste lederutfordringen.