Kompetansestrategi – barnehage

Strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage" er et viktig virkemiddel for å støtte implementering av rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Strategien er revidert og gjelder for perioden 2018–2022.

Barnehagetilbud av høy kvalitet

Strategiens mål er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. Den skal bidra til at:

 • andelen barnehagelærere øker
 • andelen barne- og ungdomsarbeidere øker
 • alle ansatte i barnehagen får mulighet til videreutdanning
 • flere barnehagelærere har kompetanse på mastergradsnivå
 • alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling

Kompetansetiltak

Karriereveier og utviklingsmuligheter for ansatte i barnehagen er beskrevet i strategien. Kompetansetiltakene som inngår er rettet mot alle grupper ansatte.

Tiltak for barnehagelærere, andre pedagoger og styrere er:

 • videreutdanning for barnehagelærere
 • lederutdanning for styrere
 • tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk
 • mastergrader og doktorgrad
 • veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere

Tiltak for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter er:

 • arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
 • fagbrev som barne- og ungdomsarbeider/praksiskandidatordningen
 • fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte
 • kompetansehevingsstudier for fagarbeidere og assistenter
 • barnehagefaglig grunnkompetanse

Kompetanseutvikling for hele personalgruppen

I tillegg er barnehagebasert kompetanseutvikling et tiltak som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. Tiltaket vil være sentralt i regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage. En ordning hvor relevante barnehageaktører inngår i regionale samarbeidsfora som skal enes om prioriteringer for kompetanseutvikling.

Skal støtte implementering av rammeplanen

Fire prinsipper skal ligge til grunn for utvikling, organisering og innhold i kompetanseutviklingen:

 • Kompetansetiltakene skal bidra til å realisere rammeplanens intensjoner og krav.
 • Barnehagens eier og ledelse skal legge til rette for kompetanseutvikling for alle ansatte.
 • Individuelle og kollektive kompetansetiltak skal ses i sammenheng.
 • Aktørene i barnehagesektoren skal samarbeide om kompetanseutvikling.

Fire tematiske satsingsområdene gir overordnede føringer for kompetanseutviklingen i barnehagesektoren. Områdene er forankret i rammeplanen og gir rom for å vurdere lokale kompetansebehov. Satsingsområdene er:

 • barnehagen som pedagogisk virksomhet
 • et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning
 • språk og kommunikasjon
 • barnehagens verdigrunnlag

Last ned strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage" (pdf)