Kompetansestrategi – barnehage

Strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage» har som mål å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. Strategien er revidert og gjelder for perioden 2023-2025.

Kunnskapsdepartementets reviderte kompetansestrategi skal støtte opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling. Den viderefører de fleste tiltak som gjaldt for perioden 2018-2022.

Last ned strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage" på regjeringen.no

Barnehagetilbud av høy kvalitet

Strategiens mål er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. Den skal bidra til at:

 • Minst 50 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere
 • Minst 25 prosent av de ansatte skal være barne- og ungdomsarbeidere
 • Andelen styrere og barnehagelærere med mastergrad i barnehagen øker
 • Alle ansatte i barnehagen får mulighet til kompetanseutvikling
 • Alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling

Barne- og ungdomsarbeidere

Det er et mål å øke andelen barne- og ungdomsarbeidere, og at barnehagene i større grad tar i bruk deres kompetanse. Strategien peker også på gode grunner for barnehagen å bli lærebedrift.

Ulike kompetansetiltak og karriereveier

Kompetansetiltak og karriereveier for ansatte i barnehagen er beskrevet i strategien. Kompetansetiltakene som inngår, er rettet mot alle grupper ansatte. Noen tiltak er individuelle, mens andre er kollektive. De individuelle og kollektive tiltakene skal utfylle og støtte hverandre.

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling gir støtte til kollektiv kompetanseutvikling. Den omfatter kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, og regional ordning for kompetanseutvikling.

I regional ordning inngår disse tiltakene:

 • Barnehagebasert kompetanseutvikling
 • Fagbrev gjennom praksiskandidatordningen
 • Fagbrev på jobb
 • Barnehagefaglig grunnkompetanse
 • Tilretteleggingsmidler for lokal prioritering

Fra 2023 vil de nasjonale rammene for barnehagefaglig grunnkompetanse være klare, og et interaktivt e-læringstilbud vil bli gratis og tilgjengelig for bruk i løpet av våren 2023.

Øvrige kompetansetiltak

De øvrige kompetansetiltakene i strategien er:

 • Lederutdanning for styrere
 • Videreutdanning for barnehagelærere
 • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk
 • Mastergrad og doktorgrad
 • Veiledning av nyutdannede, nytilsatte barnehagelærere
 • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
 • Fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte

Strategien omtaler også andre nyttige kompetanseressurser. Det inkluderer kompetansepakker på ulike temaer, for å støtte arbeid med rammeplanen. I tillegg er SáMOS en ressurs som skal bidra til å løfte kvaliteten i samiske barnehager.

Utgangspunkt i rammeplanen

Kompetansetiltakene skal bidra til å realisere rammeplanens intensjoner og krav. Det er barnehageeiere som har det overordnede ansvaret for god kvalitet og kompetanse i sine barnehager. Tiltakene i strategien skal støtte opp om barnehageeiers ansvar.