Høring – nytt system for kvalitetsutvikling

Nå kan du si din mening om rapporten fra utvalget for kvalitetsutvikling i skolen. Fristen for å komme med innspill er 20. februar 2024. Kunnskapsdepartementet inviterer også til fire høringskonferanser i januar og februar.

Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen leverte sin hovedinnstilling, NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling - for elevenes læring og trivsel, til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, 13. november 2023.

Høringskonferanser

Kunnskapsdepartementet inviterer til fire høringskonferanser i januar og februar 2024. Hensikten med høringskonferansene er å informere om innholdet i NOU-en, åpne for diskusjon om forslagene og å oppfordre til høringssvar.

Datoer og steder for konferansene er

Om utvalget og innholdet i NOUen

Utvalget som ble nedsatt våren 2022 var partssammensatt og ble ledet av professor Tine Sophie Prøitz. Utvalgets oppdrag var blant annet å anbefale endringer i dagens verktøy, prøver og datakilder, og foreslå tiltak og nye modeller som kan støtte arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen på alle nivå. I hovedinnstillingen foreslår utvalget et nytt og helhetlig kvalitetsutviklingssystem som skal fremme elevenes læring og trivsel.

Utvalget leverte i januar 2023 sin delinnstilling, NOU 2023: 1 Kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i skolen – Et kunnskapsgrunnlag. Delinnstillingen utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for utvalgets forslag i hovedinnstillingen.

Om høringen

Høringsuttalelser skal sendes digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på regjeringen.no.


Høringsfristen er 20. februar 2024.