Utvikle digital kompetanse i barnehage

Hva skiller utvikling av det digitale området fra andre utviklingsområder i barnehagen?

Utviklingsarbeid av det digitale står ikke i kontrast til annet utviklingsarbeid som foregår i barnehagen. Utvikling av digital kompetanse har en del elementer som er spesielt med det digitale feltet, og som vil berøre et slikt utviklingsarbeid:

  • Personalet skal bruke digitale verktøy og ressurser, for å bidra til barnas lek, kreativitet og læring.
  • Personalet må tolke, forstå og bruke rammeplan i lys av digital praksis og teknologi i fagområdene.
  • Personalet vil ha ulik grad av digital kompetanse, både i forhold til egne digitale ferdigheter og digital pedagogisk kompetanse.
  • Digital kompetanse er et område som berøres av stor utvikling, og som stadig må fornyes

Det er viktig å få en grunnleggende forståelse av hvilket digitalt utstyr og programvare som er tilgjengelig i din barnehage. Deretter må hele personalet bli trygge digitale brukere gjennom kontinuerlig øving, prøving, refleksjon og erfaringsdeling over egen praksis.

Digital modenhet handler om barnehagens kapasitet til å benytte teknologi til pedagogiske og administrative formål. Det kan være: planlegging, pedagogiske aktiviteter, barnehage-hjem samarbeid, kommunikasjon, dokumentasjon, deling av ressurser, rapportering, osv. Digital modenhet er viktig for å lykkes med god pedagogisk bruk av digitale verktøy og ressurser, for å sikre trygg og hensiktsmessig bruk og for å utvikle barnas gryende digitale ferdigheter.

Bruk av kompetansepakker i utviklingsarbeid med digital kompetanse

Kompetansepakkene må arbeides med gjennom kollektivt arbeid i profesjonsfellesskapet. Utprøving, deling av erfaringer og refleksjoner er sentralt. På siden Utvikle praksis sammen er det listet opp flere metoder og strategier for kollektivt arbeid.
I fanene under finner du støtte til å gjennomføre utviklingsarbeid rundt digital kompetanse i profesjonsfellesskapet.

Karakterer i ansattgruppa

Kompetansepakker for barnehage

Hva må til for å få til varig endring av praksis?

Gjennom arbeidet med kompetansepakkene får personalet ny kunnskap om hva som kan være god digital praksis, og blir også utfordret på å planlegge aktiviteter der ny praksis prøves ut. Etter utprøving er felles utviklingstid en viktig arena for deling av erfaringer og refleksjon. Hva har vi prøvd ut? Hva fungerte bra og hvorfor? Hva kan forbedres og hvordan?

Her ligger det en mulighet til å ta med seg nye tanker tilbake til nye pedagogiske aktiviteter, justere praksis, og stadig jobbe for forbedringer. Digital kompetanse er ingen konstant størrelse, men er avhengig av et kontinuerlig arbeid for å utvikles.

Kjennetegn for barnehager som lykkes med varig endring av digital praksis:

  • Tydelig organisering og ansvarsfordeling i utviklingsarbeidet
  • Jobber systematisk over tid
  • Etablerer holdninger, kultur og forventninger til utprøving av digitale verktøy og ressurser
  • Skaper eierskap til utviklingsarbeidet og forankrer i rammeplan og praksis
  • Prøver ut digital praksis sammen med barna og deler erfaringer i profesjonsfellesskapet