Læreplan i tak- og membrantekkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (TAK3-01)

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
 • montere og plassere ulike typer forankringer for ulike typer belegg
 • utføre ballastering av tekkinger og membraner
 • utføre diffusjonstetting
 • utføre ett- og flerlagstekninger med detaljer
 • montere list- og profiltekking
 • montere ulike typer overdekkinger
 • montere ulike typer rotbeskyttelse på konstruksjoner med jorddekke
 • utbedre og tekke om eldre tak
 • feilsøke på tak med lekkasje
 • vurdere behov for reparasjon og vedlikehold
 • utføre membrantekking
 • sveise med varmluft og åpen flamme og utføre beslagarbeider i forbindelse med tekking
 • utføre isolering med nødvendig falloppbygging
 • montere avløp
 • arbeide i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre arbeid i tråd med ergonomiske prinsipper

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • følge krav til profesjonell kundebehandling og kvalitetssikringssystem
 • gjøre rede for ulike taktyper og materialer og deres oppbygning, bruksområder og funksjon
 • begrunne valg av tekkematerialer
 • gjøre rede for hvordan ulike former for last virker
 • lage skisser, følge tegninger og arbeidsbeskrivelser og utføre ulike beregninger
 • arbeide ut fra estetiske hensyn
 • sikre seg selv og andre mot fall og andre ulykker under arbeid på tak
 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr
 • behandle farlige stoffer og farlig avfall etter gjeldende regelverk
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!