Læreplan i sikkerhetsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SIK3-01)

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 01.08.2008

Formål

Endringer i trusselbildet og et stadig sterkere krav til sikkerhet i samfunnet krever kompetanse om sikkerhetstiltak i ulike situasjoner. Sikkerhetsfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse som kan forebygge og redusere konsekvenser av uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger.

Opplæringen skal bidra til å fremme kompetanse innenfor planlegging, operativt arbeid, veiledning, dokumentasjon og kvalitetssikring i sikkerhetsarbeidet. Opplæringen skal legge grunnlag for å utvikle kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid, konflikthåndtering og organisering av arbeidet på et skadested. Videre skal opplæringen fremme kompetanse om etikk og regelverk og helse, miljø og sikkerhet. Opplæringen skal også bidra til kunnskaper om hvordan vekteren kan imøtekomme kundens behov og virksomhetens krav til lønnsomhet.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen gjennom praktisk erfaring i ulike vektertjenester møter krav som stilles til en profesjonell yrkesutøver i sikkerhetsfaget.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vekter.

Struktur

Sikkerhetsfaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområder

Vg3 / opplæring i bedrift

Sikkerhetsplanlegging

Sikkerhetsarbeid

Rapportering

Hovedområder

Sikkerhetsplanlegging

Hovedområdet omfatter planlegging av sikkerhetstiltak. Dette dekker risikoanalyse og vurderinger av tiltak ut fra risikobildet knyttet til kostnader og hvor hensiktsmessige tiltakene er. Videre inngår utarbeidelse av planer for helse, miljø og sikkerhet, dokumentasjon, opplæringsplaner og turnusplaner. Hovedområdet dekker også utarbeidelse og revisjon av beredskapsplaner med program for øvelser. Kundebehandling, presentasjon av tjenesten, befaring og utarbeidelse av tilbud er en del av hovedområdet.

Sikkerhetsarbeid

Hovedområdet omfatter det å utføre vektertjenester i tråd med gjeldende regelverk og med vektlegging av hensynet til publikum og kunder. Videre omfatter hovedområdet hvordan planlagte sikkerhetstiltak for en virksomhet kan iverksettes og gjennomføres på en trygg måte.

Rapportering

Hovedområdet omfatter det å dokumentere virkningen av utførte sikkerhetstjenester gjennom skriftlige og elektroniske rapporter. Videre omfatter hovedområdet kvalitetssikring og lønnsomhetsberegninger av sikkerhetstjenesten. Hovedområdet dekker også det å vurdere trusselbildet og det pågående sikkerhetsarbeidet.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I sikkerhetsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i sikkerhetsfaget innebærer å kommunisere og samhandle med mennesker.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i sikkerhetsfaget innebærer å utarbeide rapporter, tilbud, kontrakter, analyser, planer og instrukser for virksomheter.

Å kunne lese i sikkerhetsfaget innebærer å forstå informasjon fra rapporter, analyser, planer og instrukser.

Å kunne regne i sikkerhetsfaget innebærer å beregne pris, nøkkeltall for sikkerhetstjenester, analysere tallstørrelser og vurdere lønnsomheten i tilbud på sikkerhetstjenester og produkter.

Å kunne bruke digitale verktøy i sikkerhetsfaget innebærer å innhente, registrere, lagre og bruke informasjon.

Kompetansemål

Etter Vg3

Sikkerhetsplanlegging

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
 • planlegge og gjennomføre risikoanalyser for virksomheter og ulike arbeidsprosesser i samsvar med gjeldende regelverk
 • vurdere og prosjektere ulike sikkerhetstiltak som kan redusere risiko
 • vurdere og oppdatere beredskapsplaner i samsvar med gjeldende risikobilde
 • planlegge og gjennomføre beredskapsøvelser for virksomheter
 • kontrollere og vurdere et system for internkontroll i samsvar med gjeldende regelverk
 • planlegge og gjennomføre en vernerunde for virksomheter i samsvar med gjeldende regelverk
 • veilede kollegaer og informere kunder om virksomhetens krav til etikk og publikumsvennlig atferd
 • gjøre rede for virksomhetens strategi, organisering, tjenester, produkter og markedssituasjon
 • gjøre rede for tjenester og produkter som sikkerhetsbransjen kan tilby, og vurdere bransjens oppgaver med utgangspunkt i samfunnets sikkerhetsbehov
 • lage og vurdere opplæringsplaner for stasjonære og patruljerende vektertjenester
 • planlegge og gjennomføre en befaring i en virksomhet, utarbeide tilbud og kontrakt for stasjonære og patruljerende vektertjenester
 • lage instruks for stasjonære og patruljerende vektertjenester
 • lage turnusplaner for stasjonære og patruljerende vektertjenester i samsvar med gjeldende regel- og avtaleverk
 • planlegge tiltak for helse, miljø og sikkerhet for stasjonære og patruljerende vektertjenester
 • informere kunder om integrerte sikkerhetssystemer og fysiske, tekniske og manuelle sikkerhetstiltak
 • planlegge og gjennomføre opplæring i stasjonære og patruljerende vektertjenester

Sikkerhetsarbeid

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
 • utføre stasjonære og patruljerende vektertjenester i samsvar med gjeldende regelverk og bransjens, kundens og publikums krav til leveransekvalitet, service og effektivitet
 • vurdere og gjennomføre tiltak for helse, miljø og sikkerhet i stasjonære og patruljerende vektertjenester
 • lede arbeidet på et skadested inntil offentlig skadestedsleder kommer
 • utføre førstehjelp på et skadested
 • planlegge, utføre og vurdere oppgaver knyttet til brannvern i en virksomhet i samsvar med gjeldende regelverk
 • forebygge og håndtere konfliktsituasjoner i samsvar med gjeldende regelverk og sikkerhetsbransjens etiske retningslinjer
 • betjene alarmanlegg, automatisk adgangskontrollanlegg og tv-overvåkingsanlegg i samsvar med gjeldende regelverk
 • vurdere og iverksette sikkerhetstiltak knyttet til akutte trusler mot person og eiendom
 • bruke tilgjengelige tekniske og manuelle hjelpemidler knyttet til virksomhetens stasjonære og patruljerende vektertjenester

Rapportering

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
 • planlegge, utføre og dokumentere en kvalitetsrevisjon av en sikkerhetsleveranse og vurdere tiltak som kan forbedre oppdragets kvalitet
 • utarbeide skriftlige rapporter om observasjoner og hendelser ved stasjonære og patruljerende vektertjenester
 • registrere og dokumentere sikkerhetsrelaterte avvik, vurdere tendenser i avvikene og foreslå risikoreduserende tiltak
 • utarbeide en lønnsomhetsanalyse for et sikkerhetsoppdrag
 • utføre og dokumentere en revisjon av helse-, miljø- og sikkerhetssystemet i en virksomhet i henhold til virksomhetens instrukser for stasjonære og patruljerende vektertjenester

Vurdering

Vg3 sikkerhetsfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Fagprøve

Hovedområder

Ordning

Sikkerhetsplanlegging

Sikkerhetsarbeid

Rapportering

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på tre virkedager.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!