Læreplan i sikkerhetsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SIK3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Sikkerhetsplanlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og gjennomføre risikoanalyser for virksomheter og ulike arbeidsprosesser i samsvar med gjeldende regelverk
 • vurdere og prosjektere ulike sikkerhetstiltak som kan redusere risiko
 • vurdere og oppdatere beredskapsplaner i samsvar med gjeldende risikobilde
 • planlegge og gjennomføre beredskapsøvelser for virksomheter
 • kontrollere og vurdere et system for internkontroll i samsvar med gjeldende regelverk
 • planlegge og gjennomføre en vernerunde for virksomheter i samsvar med gjeldende regelverk
 • veilede kollegaer og informere kunder om virksomhetens krav til etikk og publikumsvennlig atferd
 • gjøre rede for virksomhetens strategi, organisering, tjenester, produkter og markedssituasjon
 • gjøre rede for tjenester og produkter som sikkerhetsbransjen kan tilby, og vurdere bransjens oppgaver med utgangspunkt i samfunnets sikkerhetsbehov
 • lage og vurdere opplæringsplaner for stasjonære og patruljerende vektertjenester
 • planlegge og gjennomføre en befaring i en virksomhet, utarbeide tilbud og kontrakt for stasjonære og patruljerende vektertjenester
 • lage instruks for stasjonære og patruljerende vektertjenester
 • lage turnusplaner for stasjonære og patruljerende vektertjenester i samsvar med gjeldende regel- og avtaleverk
 • planlegge tiltak for helse, miljø og sikkerhet for stasjonære og patruljerende vektertjenester
 • informere kunder om integrerte sikkerhetssystemer og fysiske, tekniske og manuelle sikkerhetstiltak
 • planlegge og gjennomføre opplæring i stasjonære og patruljerende vektertjenester

Sikkerhetsarbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre stasjonære og patruljerende vektertjenester i samsvar med gjeldende regelverk og bransjens, kundens og publikums krav til leveransekvalitet, service og effektivitet
 • vurdere og gjennomføre tiltak for helse, miljø og sikkerhet i stasjonære og patruljerende vektertjenester
 • lede arbeidet på et skadested inntil offentlig skadestedsleder kommer
 • utføre førstehjelp på et skadested
 • planlegge, utføre og vurdere oppgaver knyttet til brannvern i en virksomhet i samsvar med gjeldende regelverk
 • forebygge og håndtere konfliktsituasjoner i samsvar med gjeldende regelverk og sikkerhetsbransjens etiske retningslinjer
 • betjene alarmanlegg, automatisk adgangskontrollanlegg og tv-overvåkingsanlegg i samsvar med gjeldende regelverk
 • vurdere og iverksette sikkerhetstiltak knyttet til akutte trusler mot person og eiendom
 • bruke tilgjengelige tekniske og manuelle hjelpemidler knyttet til virksomhetens stasjonære og patruljerende vektertjenester

Rapportering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, utføre og dokumentere en kvalitetsrevisjon av en sikkerhetsleveranse og vurdere tiltak som kan forbedre oppdragets kvalitet
 • utarbeide skriftlige rapporter om observasjoner og hendelser ved stasjonære og patruljerende vektertjenester
 • registrere og dokumentere sikkerhetsrelaterte avvik, vurdere tendenser i avvikene og foreslå risikoreduserende tiltak
 • utarbeide en lønnsomhetsanalyse for et sikkerhetsoppdrag
 • utføre og dokumentere en revisjon av helse-, miljø- og sikkerhetssystemet i en virksomhet i henhold til virksomhetens instrukser for stasjonære og patruljerende vektertjenester

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!