Læreplan i signalmontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SIG3-01)

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 01.08.2008

Formål

I et samfunn med økende krav til sikkerhet, miljø, komfort, punktlighet og avgangshyppighet for samferdsel på bane forutsettes det sikre og velfungerende signalsystemer. Signalmontørfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen bygging, drift og feilretting på signalsystemer til banetransport. Systemene omfatter mekaniske, relébaserte og programvarebaserte systemer med optiske eller radiobasert signalering. De spesialiserte tekniske systemene som benyttes, er utviklet for å oppfylle de strenge samfunnskravene som stilles til sikker banetransport, både på det nasjonale og på det internasjonale banenettet. For å utføre handlinger i og på disse sikkerhetskritiske systemene, kreves det kvalifiserte signalmontører. Signalmontørfaget skal bidra til å øke bevisstheten hos lærlingen om lokale, nasjonale og globale miljøutfordringer knyttet til bedre ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling.

Signalmontørfaget skal bidra til å utvikle lærlingens system- og utstyrsforståelse. Opplæringen i signalmontørfaget skal fremme den enkeltes evne til å tenke helhetlig, faglig og tverrfaglig og utvikle evnen og forståelse for omstilling. Signalmontøren har et medansvar for sikkerheten til mennesker og materiell. Opplæringen skal derfor ha fokus på å utvikle og fremme gode holdninger, nøyaktighet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet. Opplæringen skal gi grunnleggende kunnskap om arbeidsmiljø og fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor opplæringsbedriften og fagområdet samt evne til å kommunisere med brukere og kollegaer. Videre skal opplæringen fremme forståelse for, internkontroll, helse, miljø og sikkerhet, verdiskapning i samfunnet, servicestilling, bedriftens organisering og arena for opplæring.

Opplæringen i signalmontørfaget skal legge vekt på refleksjon og bevisste valg av arbeidsmetodikk ut fra gitte arbeidsoppgaver. Anvendelse og forståelse av gjeldende regelverk for å ivareta elsikkerhet skal være gjennomgående i opplæringen og ha høy prioritet, da det arbeides i spenningssatte anlegg. Den kompetansen som opparbeides under opplæringsprosessen til signalmontøren, skal legge grunnlaget for spesialisering og fordypning innen bestemte segmenter i faget og i et livslangt læringsperspektiv.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er signalmontør.

Struktur

Signalmontørfaget er strukturert i fire hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområder

Vg3 / opplæring i bedrift

Signalanleggs- systemer

Bygging av signalanlegg

Forebyggende vedlikehold

Korrektivt vedlikehold

Hovedområder

Signalanleggssystemer

Hovedområdet omfatter sikringstekniske systemer som skal medvirke til sikker framføring av rullende materiell på bane.

Bygging av signalanlegg

Hovedområdet omfatter bygging av sikringssystemer. Dette omfatter relé- og programbaserte systemer med optisk eller radiobasert signalering samt fjernstyringssystemer for disse.

Forebyggende vedlikehold

Hovedområdet omfatter vedlikehold, terminvise kontroller og drift på alle anlegg som er nevnt under signalanleggssystemer. Dette omfatter blant annet komponentbytte, funksjonstesting, kontrollmålinger og reparasjon.

Korrektivt vedlikehold

Hovedområdet omfatter feilsøking og reparasjon på alle anleggstyper som er nevnt under signalanleggssystemer. Dette gjelder også anlegg som er spenningssatt og i drift.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I signalmontørfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i signalmontørfaget innebærer å kommunisere korrekt og lettoppfattelig i samarbeid kollegaer, ansvarshavende for sikkerheten, signalingeniører, togledere og andre fagfolk internt og eksternt i bedriften. Det innebærer også å dokumentere arbeidet som utføres.

Å kunne lese i signalmontørfaget innebærer å forstå fagtekster som skal sikre at arbeidene utføres i henhold til gjeldende regelverk. Dette inkluderer regelverk, tegninger, monteringsanvisninger og prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet. Det innebærer å lese og forstå logger i programbaserte signalanleggssystemer.

Å kunne regne i signalmontørfaget innbærer å utføre beregninger av objektplasseringer langs sportraseen og inne på stasjoner. Det innebærer også å foreta beregning og dimensjonering av systemer og å vurdere resultater.

Å kunne bruke digitale verktøy i signalmontørfaget innebærer å finne fram i interne styringssystemer og gjeldende regelverk. Det innebærer å nyinstallere programvare i signalanlegg og å logge elektriske måleverdier. Det innebærer også å bruke vedlikeholdsdatabaser for dokumentasjon av vedlikeholdsarbeidet.

Kompetansemål

Etter Vg3

Signalanleggssystemer

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
 • redegjøre for prinsipper, avhengigheter og funksjoner for oppbyggingen av ulike sikringsanleggs-, veisikrings- og linjeblokksystemer
 • redegjøre for de forskjellige spenningstyper, -nivåer og -frekvenser i ulike systemer
 • forklare hvordan kontaktlednings- og returstrømssystemer fungerer, og hvordan strømmen i dette systemet kan påvirke signalanlegget
 • forklare samspillet mellom fagene for en sikker togpassering over en sporveksel
 • dokumentere egen opplæring i signalanleggssystemer

Bygging av signalanlegg

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
 • planlegge, bygge og montere relésikringssystemer og programbaserte systemer med optisk og radiobasert signalering samt fjernstyringssystemer for disse
 • planlegge, bygge og montere linjeblokksystemer
 • planlegge, bygge og montere ulike typer veisikringssystemer
 • legge, skjøte og terminere kabel
 • beskrive hvordan en sporveksel er bygd opp
 • montere systemer for omlegging, låsing og kontroll av mekanisk sikringsutrustning
 • planlegge, bygge og montere utstyr for automatisk togkontroll
 • planlegge, bygge og montere systemer for detektering av skinnegående materiell
 • planlegge, bygge og montere signaler
 • planlegge, bygge og montere strømforsyningssystemer
 • utføre arbeid på systemene og utstyret ved å anvende gjeldende regelverk i overensstemmelse med krav til elsikkerhet, kvalitetssikring, internkontroll og produsentenes tekniske dokumentasjoner
 • redegjøre for og angi risikovurderinger som er gjort før arbeidet igangsettes for systemene og utstyret
 • kontrollere, vurdere og dokumentere arbeidet som utføres
 • bruke faglig presist språk om systemene og utstyret
 • følge helse-, miljø- og sikkerhetsforskrifter og kunne gjøre rede for konsekvenser ved brudd på disse
 • velge riktig utstyr og materiell ut fra rutiner og arbeidsoppgaver og kunne kontrollere at verktøy og utstyr er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand før bruk
 • utføre og vurdere kundebehandling
 • dokumentere egen opplæring i bygging av signalanlegg

Forebyggende vedlikehold

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere, kontrollere og vedlikeholde relésikringssystemer og programbaserte systemer med optisk og radiobasert signalering samt fjernstyringssystemer for disse
 • kontrollere og vedlikeholde linjeblokksystemer
 • kontrollere og vedlikeholde ulike typer veisikringssystemer
 • kontrollere kabelanlegg
 • kontrollere og vedlikeholde systemer for omlegging, låsing og kontroll av mekanisk sikringsutrustning
 • kontrollere og vedlikeholde utstyr for automatisk togkontroll
 • kontrollere og vedlikeholde systemer for detektering av skinnegående materiell
 • kontrollere og vedlikeholde optiske signaler
 • kontrollere og vedlikeholde strømforsyningssystemer
 • redegjøre for, og angi risikovurderinger som er gjort før arbeidet igangsettes på systemene og utstyret
 • utføre arbeid på systemene og utstyret ved å anvende gjeldende regelverk i overensstemmelse med krav til elsikkerhet, kvalitetssikring, internkontroll og produsentenes tekniske dokumentasjoner
 • kontrollere, vurdere og dokumentere alt arbeidet som utføres
 • bruke faglig presist språk om systemene og utstyret
 • følge helse-, miljø- og sikkerhetsforskrifter og kunne gjøre rede for konsekvenser ved brudd på disse
 • velge og benytte riktig utstyr og materiell ut fra gitte rutiner og arbeidsoppgaver og kontrollere at verktøy og utstyr er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand før bruk
 • vurdere og utføre god kundebehandling
 • dokumentere egen opplæring i forebyggende vedlikehold

Korrektivt vedlikehold

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere feilretting på relésikrings- og programbaserte systemer med optisk eller radiobasert signalering samt fjernstyringssystemer for disse
 • finne og rette feil på linjeblokksystemer
 • finne og rette feil på ulike typer veisikringssystemer
 • finne og rette feil på kabelanlegg
 • finne og rette feil på systemer for omlegging, låsing og kontroll av mekanisk sikringsutrustning
 • finne og rette feil på utstyr for automatisk togkontroll
 • finne og rette feil på systemer for detektering av skinnegående materiell
 • finne og rette feil på signaler
 • finne og rette feil på strømforsyningssystemer
 • utføre arbeid på systemene og utstyret ved å anvende gjeldende regelverk i overensstemmelse med krav til elsikkerhet, kvalitetssikring, internkontroll og produsentenes tekniske dokumentasjoner
 • redegjøre for og angi risikovurderinger som er gjort før arbeidet igangsettes på systemene og utstyret
 • kontrollere, vurdere og dokumentere alt arbeidet som utføres
 • bruke faglig presist språk om systemene og utstyret
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og kunne gjøre rede for konsekvenser ved brudd på disse
 • velge riktig utstyr og materiell ut fra gitte rutiner og arbeidsoppgaver og kunne kontrollere at verktøy og utstyr er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand før bruk
 • vurdere og utføre god kundebehandling
 • dokumentere egen opplæring i korrektivt vedlikehold

Vurdering

Vg3 signalmontørfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Signalanleggssystemer

Bygging av signalanlegg

Forebyggende vedlikehold

Korrektivt vedlikehold

Alle skal opp til en skriftlig eksamen i faget. Eksamenen må være bestått før fagprøven kan gjennomføres. Eksamenen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres over minst seks virkedager.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!