Læreplan i politikk, individ og samfunn - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (POS1-02)

Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografiske verktøy og metoder

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hva geografisk tilnærming innebærer
 • lese, tolke og anvende de viktigste typene analoge og digitale kart og gjøre samfunnsgeografiske kartanalyser
 • finne fram til og gjøre rede for geografiske informasjonssystemer (GIS), og bruke GIS i arbeid med samfunnsgeografiske temaer
 • formulere problemstillinger om samfunnsutvikling og analysere dem ved hjelp av kvalitative data og metoder
 • finne fram til, ta i bruk og analysere samfunnsgeografisk statistikk og diagrammer
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Befolknings- og bosettingsgeografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • definere sentrale demografiske begreper og beskrive hovedtrekk ved den demografiske overgangen i ulike land
 • diskutere årsaker til utviklingen av bosettingsmønstre i Norge i nyere tid
 • sammenlikne teorier om befolkningsutvikling og drøfte konsekvenser av befolkningspolitikk
 • gjøre rede for global befolkningsutvikling og forklare og diskutere befolkningsendringer
 • gjøre rede for årsaker til og vurdere konsekvenser av flyttestrømmer internasjonalt

Økonomisk geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte sammenhenger mellom ressurser og økonomisk aktivitet og vise hvordan dette kan føre til samfunnsendringer
 • analysere samfunnsgeografiske forhold i samiske bosettingsområder
 • gjøre rede for lokaliserings- og omlokaliseringsfaktorer som har betydning for næringsvirksomhet i dag
 • reflektere over hvordan teknologi og kommunikasjon påvirker global økonomi og arbeidsdeling

Endring i byer og regioner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere de ulike geografiske nivåene, drøfte regionbegrepet og beskrive ulike typer regioner
 • gjøre rede for årsaker til regiondannelse og regionale endringer
 • beskrive byers form, funksjon og indre differensiering og diskutere hvordan dette påvirker bybefolkningens levekår
 • vurdere følger av lokale planprosjekter
 • forklare begrepene sted og stedsidentitet og vurdere hvordan lokale, regionale og globale trender påvirker steder

Utviklingsgeografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for sentrale utviklingsteorier og vise hvordan de kan forklare fattigdom
 • presentere ulike strategier for utvikling
 • drøfte hvordan utvikling i fattige land kan utfordre levestandarden i den rike delen av verden
 • forklare begrepet bærekraftig utvikling og drøfte miljøutfordringer som følger av økonomisk globalisering
 • sammenlikne samfunnsgeografiske forhold i Norge med et land i den fattige delen av verden

Side 8 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!